2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary, Konary Kolonia gmina Klimontów” ogłoszenie w BZP nr 240030 – 2014, data zamieszczenia 17.07.2014 rok.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zasuw z kielichem wciskowym zgodnie z PT na zasuwy kołnierzowe firmy JAFAR łączone przy użyciu tulei kołnierzowych oraz montaż rur PE za pomocą zgrzewania doczołowego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego np. firmy Jafar połączonych z rurami PE tuleją kołnierzową.
Projekt budowlany przewiduje zastosowanie kształtek elektrooporowych i takie zaleca się do zastosowania, jednak dopuszcza się łączenie rur za pomocą zgrzewania doczołowego pod warunkiem wydruku parametrów zgrzewania z rejestratora zgrzewów do akceptacji każdego zgrzewu przez Inspektora Nadzoru (wydruk wraz ze zdjęciem zgrzewu oraz oznaczeniem miejsca lokalizacji szkicu).

Pytanie 2.
Czy przyłącza wodociągowe są przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Nie.