2019Przetargi

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Lp. Oznaczenie, powierzchnia i opis nieruchomości Nr działki
Nr księgi wieczystej
Przeznaczenie nieruchomości
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Cena nieruchomości (kwota wywoławcza) Uwagi
1. Działka o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Pokrzywianka, gmina Klimontów 217
KW Nr KI1S/00056608/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych
Nieruchomość gruntowa niezabudowana – droga dojazdowa do zabudowań.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Klimontów uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem „MNR – teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego”.
1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych 00/100)  

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Pokrzywianka, na stronie internetowej Gminy Klimontów oraz zamieszczony zostanie w gazecie Echo Dnia. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04.06.2019 do dnia 25.06.2019