Aktualności

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Zakończono realizację operacji pn. Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój rynek”. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji – 2 268 531,52 zł. Kwota dofinansowania – 995 420,00 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Podpisano dwie umowy: pierwszą z Gminą Klimontów oraz drugą z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000.00 zł na operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, który zlokalizowany będzie na piętrze budynku po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23. Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie na wnioskowaną operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin”, która zlokalizowana będzie w Ossolinie pod numerem 44, otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 000.00 zł. Zakresy prac obejmują między innymi wykonanie robót budowlanych (remonty budynków) oraz wyposażenie w przedmiotowych obiektach. W przebudowanych obiektach prowadzone będą zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia rękodzielnicze, wokalne, teatralne oraz warsztaty zielarskie dla seniorów oraz zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto zostanie utworzony Klub Seniora, którego działalność będzie obejmowała wiele obszarów od organizacji wycieczek poprzez różnego rodzaju zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania seniorów.

Rozliczono Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach: Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowościach: Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów – Gmina Klimontów”, zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt robót budowlanych: 497 026.67 zł, kwota dofinansowania: 183 800.00 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Złożono wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu „Maluch+”, w kwocie 342 373.00zł. przy wkładzie własnym 121 446.33 zł, z przeznaczeniem na adaptację obiektu obecnego przedszkola dla potrzeb żłobka dla dzieci do lat 3 (założono wykonanie 13 miejsc). W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane związanych z utworzeniem żłobka oraz jego doposażeniem i funkcjonowaniem.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach: Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Całkowity koszt zadania publicznego: 490 093.84 zł., kwota dotacji: 299 619.69 zł. W ramach przedmiotowego zadania ma powstać Dzienny Dom Senior +, na parterze budynku po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), po 8 godzin dziennie i obejmie wsparciem 15 osób z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo.

Złożono wniosek na budowę nowej infrastruktury w miejscowościach: Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.Całkowita wartość zadania: 288 792.14 zł. Wnioskowane środki z FRKF: 134 758.00 zł.

Gminy Klimontów, jako Partner Projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, odebrała 27 czerwca br. w Kielcach umowę podpisaną pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Partnerem wiodącym a firmą „GALAXY” Systemy Informatyczne sp. z o. o. – Wykonawcą zamówienia pn. „Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego”, realizowanego dla pracowni informatycznych objętych projektem oraz podpisała umowę dotacji celowej w 2019 r. w kwocie 7 775.68 zł, stanowiącej do 5% kosztów kwalifikowanych zadania Partnera w ramach projektu realizowanego na podstawie decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, udzielanej przez Województwo Świętokrzyskie na pokrycie wkładu własnego Partnera. W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposażyła pracownie informatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki sprzęt, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zdalnie udostępnia interesujące materiały edukacyjne.
Całkowity koszt zadania: 155 513.50 zł; dofinansowanie UE (75% KK): 116 635.13 zł, wkład własny Partnera (25% KK): 38 878.38 zł, – w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775.68 zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.4-Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi „VII Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Klimontów pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów” zakłada podniesienie, jakości infrastruktury sportowej poprzez wykonanie: robót ziemnych, przygotowania terenu, piłkochwytów, boiska do piłki nożnej, oświetlenia boiska, wyposażenia, oraz doposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie. Całkowity koszt zadania: 416 396.68 zł; kwota dofinansowania: 333 117.34 zł.

Uruchomiono punkt informacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych w Gminie Klimontów zainteresowanych otrzymaniem dotacji z Programu „Czyste Powietrze”. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Krakowskiej, I piętro nr telefonu 158661100 wew. 23.
„Czyste Powietrze” – to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej, jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Szczegółowy opis programu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu.

W ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, wykonano:

 • Przy budynku OPS/Archiwum w Klimontowie – docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną ściany na poddaszu, izolację termiczną stropu wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego, modernizację instalacji c.o., zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, demontaż i montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 260 449.71zł, dofinansowanie ze środków EFRR: 123 971.34 zł.
  Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.
 • Przy budynku Szkoły Podstawowej w Ossolinie – docieplenie ścian zewnętrznych, izolację termiczną stropu – wełna mineralna, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę kotła na paliwo stałe biomasa (pellet) z pełnym oprzyrządowaniem, modernizację instalacji c.o., zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, wymianę oświetlenia, demontaż i montaż instalacji odgromowej i urządzeń mocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 329 782.57 zł, dofinansowanie ze środków EFRR: 234 883.41 zł.
  Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Zakończono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski”, prace budowlane obejmowały wykonanie: budowy budynku świetlicy wiejskiej z instalacją wodną i kanalizacyjną, elektryczną, budowy altany rekreacyjnej i utwardzenie terenu – drogi dojazdowej, placów, chodników. Całkowity koszt zadania: 574 835.99 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z EFS pn. „Utworzenie żłobka w miejscowość Klimontów”, celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Utworzenie nowego żłobka, w którym zapewnione zostaną miejsca dla min. 13 dzieci (4DZ, 9CH) przyczyni się do wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu sandomierskiego, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na te miejsca. Pozwoli to na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i wzrost zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Całkowity koszt projektu 918 043.75 zł., dofinansowanie ze środków EFS 769 923.75 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z EFS pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Klimontów”, celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 70 osób (w tym 40K i 30M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku senioralnym z terenu gminy Klimontów, w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. Całkowity koszt projektu 1 909 881.49 zł, dofinansowanie ze środków EFS 1 764 153.49 zł.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach projektu: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów”. Wartość całkowita inwestycji: 1 476 513.34 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 255 036.34 zł. Projekt zakłada modernizację 881 sztuk lamp oraz montaż 2 sztuk zestawów Odnawialnych Źródeł Energii oraz montaż sterowników energetycznych. Projekt będzie realizowany na terenie wszystkich miejscowości Gminy Klimontów.

Zakończono realizację projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w formie dotacji celowej stanowiącej do 5% kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposażyła pracownie informatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki sprzęt, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki, a Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zdalnie udostępnia interesujące materiały edukacyjne. Całkowity koszt zadania: 155 513.50 zł, dofinansowanie UE (75% KK): 116 635.13 zł, wkład własny gminy (25% KK): 38 878.38 zł, w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775.68 zł.

Złożono wniosek o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, pod nazwą „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”. Całkowity koszt zadania 43 243.68 zł, w 100% dofinansowany przez: WFOŚiGW w Kielcach: 21 621.84 zł – 50% kosztów kwalifikowanych; NFOŚiGW w Kielcach: 21 621.84 zł – 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakończono prace budowlane przy budynkach Urzędu Gminy w Klimontowie Szkoły Podstawowej w miejscowości Konary oraz OSP w Klimontowie w ramach projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”, zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Przy budynku Urzędu Gminy w Klimontowie wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę oświetlenia, zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 298 700.00 zł, kwota dofinansowania ze środków EFRR: 226 179.82 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Przy budynku Szkoły Podstawowej w Konarach wykonano: izolację termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę kotła na paliwo olejowe 45 kW z pełnym oprzyrządowaniem, modernizację instalacji c.o., zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, wymianę oświetlenia, montaż instalacji odgromowej i urządzeń mocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 338 000,00 zł, kwota dofinansowania ze środków EFRR: 142 268,72 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów” (dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice). Wnioskowany koszt operacji 243 172.00 zł., kwota dofinansowania 197 700.81zł. (pozostała do wykorzystania kwota z przyznanego limitu 2 mln. zł.)

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z EFS pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Goźlicach”, celem projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Klimontów w okresie od 01.05.2020 do 30.04.2023 r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 43 osób (20K, 23M), w tym 1 niepełn. zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 25 (12K, 13M) dzieci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo oraz 18 (8K, 10M) rodziców. Świetlica środowiskowa zostanie utworzona w Goźlicach natomiast Punkt Wsparcia Rodziny w Ossolinie.

Zakończenie prac przy piątym budynku użyteczności publicznej – OSP w Klimontowie w ramach projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian, roboty naprawcze malarskie. Wartość tego zadania to 265 000.00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR: 153 988.36 zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie zakończyła prace budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Operacja realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dotacji Gminy Klimontów 706 675.08 zł, kwota dofinansowania ze środków EFRR: 291 223.00 zł (podlegająca zwrotowi dotującemu).

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Klimontowskie Przedszkolaki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy Klimontów oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności wśród dzieci w wieku 3-5 lat w okresie lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r. Projekt zakłada utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego w funkcjonującym przedszkolu w Klimontowie przy ul. Szkolnej 1 oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc. Dzięki wsparciu przedszkolaków
w ramach projektu wzrośnie, jakość procesu edukacyjnego dzieci przedszkolnych, nastąpi wzrost umiejętności dzieci oraz zniwelowanie deficytów. Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania OWP i będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Projekt zakłada rozszerzenie oferty placówki o zajęcia dodatkowe. Całkowita wartość projektu: 463 687.50 zł, kwota dofinansowania 393 187.50 zł.

Złożono dwa wnioski do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 5.4 Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ossolin, Śniekozy, Gmina Klimontów” – koszt całkowity przedsięwzięcia 2 139 462.00 zł, wnioskowana kwota pożyczki 1 739 400.00 zł. oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice” – koszt całkowity przedsięwzięcia 3 517 698.00 zł, wnioskowana kwota pożyczki 2 859 955.00 zł.
Zarząd Narodowego Funduszu może w programie priorytetowym postanowić, że: pożyczka udzielona jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego oraz spółce kapitałowej świadczącej usługi publiczne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, w kapitale zakładowym tej spółki jest nie mniejszy niż 70%, na przedsięwzięcie związane z gospodarką ściekową lub na przedsięwzięcie związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ograniczaniem skutków zagrożeń środowiska może być umorzona w następujący sposób: w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50 % wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ze względu na zakończenie realizacji dużych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, istniała konieczność przeprowadzanie aktualizacji dokumentu w zakresie zadań, jakie zostały wykonane od momentu uchwalenia do końca roku 2019. Dodatkowo przez ten okres zmienił się szereg przepisów prawnych oraz przestały funkcjonować niektóre źródła finansowania zadań, a w ich miejsce pojawiły się inne. Nie bez znaczenia była również konieczność zaktualizowania celów, jakie zostaną osiągnięte do wartości możliwych do osiągnięcia.

 1. Zakończono budowę budynku świetlicy wiejskiej w Borku Klimontowskim – wysokość poniesionych wydatków ogółem: 574 835.99 zł, (wydatki w 2019 roku – 310 773.52 zł).
 2. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Pęchowie: wartość zadania według umowy – 411 882.49 zł; poniesione wydatki do końca 2019 roku – 187 365.49 zł w tym koszty poniesione w 2019 roku – 92 389.50 zł.
 3. Wymieniono odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Zysmana (bloki) – koszt – 8 001.15 zł
 4. Wybudowano przyłącza wodociągowe w miejscowości: Krobielice – 7 999,00 zł, Konary – 4 885 zł, Pęchów- 1 358,20 zł.
 5. Uzupełniono oświetlenie drogowe na terenie gminy w ilości 30 szt. w niżej wymienionych miejscowościach: Beradz – 2 szt., Byszów – 2 szt., Grabina– 3 szt., Kępie – 2 szt., Klimontów – 2 szt., Konary – 3 szt., Konary Kolonia – 3 szt., Nowa Wieś – 1 szt., Olbierzowice – 1 szt., Ossolin – 1 szt., Pęchów – 2 szt., Śniekozy – 1 szt., Ułanowice – 5 szt., Wilkowice – 1 szt. Koszt realizacji – 50 332 zł.
 6. wykonano przyłącze elektroenergetyczne do kontenerowej świetlicy wiejskiej w Kroblicach – koszt – 2 214 zł.
 7. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ułanowicach: koszt – 2 214 zł.
 8. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne kablowe do wiaty rekreacyjnej w Śniekozach – koszt – 4 059 zł.
 9. Rozpoznawanie warunków hydrogeologicznych: koszt – 3 600 zł.
 10. Opracowano projekt sektoryzacji sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów: koszt – 30 528,60 zł.
 11. Zakończono prace projektowe sieci wodociągowej dla niżej wymienionych miejscowości: Borek Klimontowski, Byszówka, Kępie, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Adamczowice Gule, Śniekozy, Wilkowice, Ossolin: całkowity koszt – 156 534.64 zł w tym koszty poniesione w 2019 roku – 40 695.90 zł.

Wykaz zadań zrealizowanych/realizowanych w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Inwestycje rozpoczęte w 2019 r.

L.p. Nazwa zadania Długość odcinka (w km) Ogółem wartość projektu (w zł) Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) Deklarowana kwota środków własnych (w zł) % dofinansowania
1 Rozbudowa drogi gminnej nr 331036 T Górki Klimontowskie – Beradz 0,848 554 448,70 443 558,00 110 890,70 80
2 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki 0,445 236 266,00 189 012,00 47 254,00 80
3 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice 1,132 561 381,00 449 104,00 112 277,00 80
4 Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś 0,503 275 375,03 220 300,00 55 075,03 80
5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka 0,160 66 216,54 52 973,00 13 243,54 80
6 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice 0,229 85 623,85 68 499,00 17 124,85 80
7 Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie 0,925 1 817 691,35 1 454 153,00 363 538,35 80
8 Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice 0,999 577 329,71 461 863,00 115 466,71 80
9 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka 0,186 246 591,44 197 273,00 49 318,44 80
10 Rozbudowa drogi gminnej nr 331019 T Szymanowice Górne przez wieś 0,999 509 585,12 407 668,00 101 917,12 80
11 Rozbudowa drogi gminnej nr 331041 T Byszów – Węgrce Szlacheckie 0,917 581.306,70 465 045,00 116 261,70 80
12 Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko 0,453 375 407,07 300 325,00 75 082,07 80
13 Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś w miejscowości Górki 0,300 266 255,08 213 004,00 53 251,08 80
14 Przebudowa drogi gminnej nr 331022 T Nowa Wieś – Julianów 0,999 414 062,10 331 249,00 82 813,10 80
15 Przebudowa drogi gminnej nr 331030 T Pęchów przez wieś 0,428 243 233,69 194 586,00 48 647,69 80
16 Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice 0,990 467 115,48 373 692,00 93 423,48 80
  RAZEM 10,513 6 696 582,16 5 822 304,00 1 455 584,86

Inwestycje zrealizowane w 2019 r.

L.p. Nazwa zadania Długość odcinka (w km) Ogółem wartość projektu (w zł) Kwota dofinansowania (w zł) Deklarowana kwota środków własnych (w zł)
1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 383 w miejscowości Krobielice od km 0+000 do km 0+175 0,175 67 932,90 44 093,00 23 839,90
2. Przebudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów-Węgrce Szlacheckie od km 1+232 do km 2+222 0,990 361 913,36 274 453,00 87 460,36
3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1521/7 w miejscowości Klimontów od km 0+000 do km 0+075 0,075 73 736,18 47 643,92 26 092,26
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 232 0,170 64 775,49 27 200,00 37 575,49
5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie 0,119 836 217,69 668 974,00 167 243,69
  Razem 1,529 1 404 575,62 1 062 363,92 342 211,70

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, WilkowicePrzebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 383 w miejscowości Krobielice od km 0+000 do km 0+175 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie Przebudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów-Węgrce Szlacheckie od km 1+232 do km 2+222

 1. W ramach dotacji przeznaczonej na cmentarnictwo wojskowe wykonano remonty mogił.
  1. Na cmentarzu w Klimontowie wyremontowano 3 kwatery wojskowe, prace polegały na wyczyszczeniu i zaimpregnowaniu krzyży na mogile, poprawieniu napisów na pomniku, wysypaniu żwiru i zabezpieczeniu mogiły przed nadmiernym zachwaszczeniem.
  2. Przy drugiej mogile wykonano obrzeże, wyrównano teren oraz ułożono kostkę wraz z pracami polegającymi na czyszczeniu i zabezpieczeniu pomnika.
  3. Wykonano prace przy pomniku upamiętniającą powstańców styczniowych poległych w 1863 roku w bitwie pod Rybnicą pod dowództwem Dionizego Czachowskiego z oddziałami rosyjskimi majora Czuri. Wykonane zostały schody i obrzeża przy pomniku oraz wycięto zbędne gałęzie nad pomnikiem, ponadto wyrównano teren i obrzeża przy schodach obłożone zostały włókniną i wysypane białym żwirem.
  4. wykonane zostały prace na cmentarzu w Olbierzowicach przy 2 mogiłach z czego na jednej wyczyszczono płytę z piaskowca i poprawiono napisy, a na drugiej z mogił wyczyszczono plac przy pomniku, wyrównano teren, uzupełniono brakujące słupki z piaskowca, wyłożono obrzeża, utwardzono i wysypano żwir przy mogile.
  5. Na Cmentarzu wojskowym w Górach Pęchowskich wyczyszczono i zaimpregnowano drewniane krzyże, drewniane elementy ogrodzenia, oraz furtkę. Wymienione zostały popękane i połamane krzyże z piaskowca, poprawiono litery na pomniku oraz litery na tablicach.
  6. Wykonano prace porządkowe przy pomniku w Klimontowie przy kościele.
   Łączna kwota poniesionych wydatków w 2019 roku wyniosła: 30969,31 złotych, z czego 25 000,00 zł to koszty poniesione z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, zaś z budżetu gminy przeznaczono środki w kwocie: 5969,31 zł.
 2. W budynku Apteki ul. Sandomierska wykonane zostały prace polegające na wymianie i obróbce okien za kwotę 2 280.00 zł,
 3. Wykonane zostało utwardzenie na placu wiejskim w Szymanowicach Górnych za kwotę 1 500 zł,
 4. Wykonano daszek drewniany nad figurą krzyża drewniana konstrukcja z drewna modrzewiowego w Szymanowicach Górnych za kwotę 2 000 zł.
 5. wykonano remont kapliczki – zadaszenie w miejscowości Nawodzice przy szkole za kwotę 2500 zł
 6. Wykonano prace remontowe schodów przy Archiwum w budynku ulica Zysmana 5 – koszt bez materiałów 800 zł netto,
 7. Wykonano remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy ulica Krakowska w Klimontowie za kwotę 4000 netto,
 8. Montaż drzwi 3 sztuk w Urzędzie Gminy ulica Krakowska w Klimontowie, oraz wykonano prace polegające na:
  1. Malowaniu ścian, uzupełnianie ubytków, oprawienie drzwi gipsowanie, przyklejanie płyt gipsowych, malowanie obróbki drzwi, nakładanie mozaiki, malowanie mozaiki, zakładanie listew przy progach – wartość zlecenia brutto 1000.00 zł za wykonane prace,
  2. Wykonano remont łazienki Urząd Gminy ulica Zysmana wartość wykonanych prac – 3900 zł,
  3. Wykonano remont w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Krakowska, parter, podatki, Księgowość oraz klatka schodowa do półpiętra budynku -wykonano prace polegające na zbicie tynków, usuniecie starych instalacji (elektrycznych, telefonicznych) założenie gładzi wraz z zamontowaniem gniazdek elektrycznych, położenie glazury i terakoty, obrobienie pod parapetami, wyrównanie, pomalowanie założenie płytek w toalecie założenie sanitariatów, pomalowanie.
   Wartość zlecenia brutto przy wykonaniu powyższych prac wyniósł 15 000.00 zł.
 9. Wykonano ogrodzenie figurki w Nasławicach, Wartość zlecenia brutto przy wykonaniu powyższych prac 1300.00 zł
 10. Wykonano grill ze stali nierdzewnej i zwykłej o grubości 0,3 cm w miejscowości Adamczowice – wartość zlecenia 800,00 zł netto

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.

 1. W gminie wystąpiła klęska przymrozki wiosenne 16 kwietnia 2019 r.
  • liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych – 209
  • powierzchnia upraw dotkniętych klęską – 673,83 ha
  • liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych w których straty są większe niż 30% w skali całego gospodarstwa – 137 szt.
  • liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych, w których straty są mniejsze i równe 30% w skali całego gospodarstwa – 72 szt.
   Szacunkowa wartość strat – 4 674 083.00 zł.
 2. Zgłoszono do schroniska Radysy 9 psów bezdomnych na kwotę 12 600 zł.
 3. Przyjęto 80 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych po przeprowadzeniu oględzin odnotowano milczące załatwienie sprawy.
 4. Przyjęto 4 wnioski na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ,po przeprowadzeniu oględzin i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach wydano decyzję zezwalającą na usunięcie wskazanych drzew.
 5. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:
  • Ponownie po wyroku WSA wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.
  • Budowa obory w obrębie Nawodzice po uzyskaniu opinii wydano decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Konary Kolonia po uzyskaniu opinii wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy, budowę hali magazynowej i budowa parkingu (70-80 miejsc) w obrębie Nowa Wieś po uzyskaniu opinii innych organów (RDOŚ, PPIS, PGWWP) oraz po zmniejszeniu powierzchni zabudowy wydano decyzję o umorzeniu postępowania.
  • Budowa zespołu silosów i płaskiego magazynu ziarna zbóż i rzepaku, obiektów towarzyszących wraz z infrastruktura oraz zakup i montaż wyposażenia technologicznego w obrębie Zakrzów po uzgodnieniu z organami opiniującymi wydano decyzję o umorzeniu postępowania.
  • Rozbudowa drogi gminnej Konary-Kujawy postępowanie w trakcie wystąpiono o uzgodnienie do organów opiniujących.
 6. Przeprowadzono wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
 7. Ogłoszono nabór wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyjęto i rozpatrzono 42 wnioski oraz przeprowadzono postępowanie ofertowe.
 1. Zakupiono grunty:
  • działka nr ewid. 162 w Konarach-Kolonii o pow. 200 m2 – poszerzenie pasa drogi gminnej,
  • działka nr ewid. 163 w Konarach-Kolonii o pow. 400 m2 pod ujęcie wody do celów gospodarczych,
  • działka nr ewid. 226/2 w Konarach-Kolonii o pow. 48 m2 – poszerzenie pasa drogi gminnej,
  • działki nr 230/2, 230/3 w Konarach-Kolonii o pow. 868 m2 – poszerzenie pasa drogi gminnej,
  • działki nr ewid. 435/4, 436/2 w Ułanowicach o pow. 204 m2 – poszerzenie drogi gminnej.
 2. Wydano 45 decyzji ustalających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Wydano 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.
 4. Wydano 80 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Klimontów.
 5. W dniu 27.12.2019 r OSP Krobielice przekazało w formie darowizny na rzecz Gminy Klimontów nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem remizy. Z dniem zawarcia Aktu Notarialnego nieruchomość wraz z obiektem stała się własnością Gminy Klimontów.
 6. Nieodpłatnie nabyto przez Gminę Klimontów działkę nr ewid.278/6 w Klimontowie pod drogę wewnętrzną ul. Batalionów Chłopskich.