AktualnościOgłoszenia

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2020 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku i w trakcie realizacji

Opracowywanie dokumentacji projektowej.

 • Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę budynku remizy OSP w Klimontowie – koszt 12.000,00 zł
 • Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę budynku remizy OSP w Konarach – koszt 8.856,00 zł
 • Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa kontenerowego budynku w miejscowości Rybnica” – koszt 5.500,00 zł
 • Opracowanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa kontenerowego budynku w miejscowości Płaczkowice” – koszt 5.500,00 zł
 • Opracowanie projektu budowy przytłacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ułanowicach – koszt 369,00 zł
 • Opracowanie projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Dziewkowie – koszt 369,00 zł
 • Opracowanie projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Kroblicach – koszt 369,00 zł
 • Opracowanie projektu budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Przybysławicach – koszt 369,00 zł
 • Opracowanie projektu przyłącza gazowego do budynku socjalno-szatni (LKS) w Klimontowie – koszt – 7.995,00 zł + koszt – opłata przyłączeniowa – 1.079,14 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej punktu poboru wody w Górkach dla potrzeb mieszkańców miejscowości Pokrzywianka – koszt – 4.920,00 zł

Budowa punktu poboru wody do celów gospodarczych.

 • Budowa punktu poboru wody w miejscowości Pokrzywianka – wydatki poniesione w 2020 roku – 16.458,28 zł
 • Budowa punktu poboru wody w miejscowości Nowa Wieś – wydatki poniesione w 2020 roku – 4.834,25 zł
 • Budowa punktu poboru wody w miejscowości Konary Kolonia – wydatki poniesione w 2020 roku – 13.440,35 zł

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

 • Borek:
  • opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia przy świetlicy – 7.872,00 zł
 • Byszów:
  • wymiana uszkodzonych opraw LED – 1 kpl. – Koszt 615 zł
 • Dziewków:
  • montaż lampy oświetlenia ulicznego LED – 3 kpl Koszt – 2.952,00 zł
 • Góry Pęchowskie:
  • montaż lamp oświetlenia drogowego  LED – 4 kpl. – Koszt – 3.936,00 zł
 • Klimontów, ul. Partyzantów:
  • montaż lamp oświetlenia ulicznego – 4 kpl.
  • ułożenie linii kablowej
   koszt – 23.370,00 zł
 • Konary:
  • opracowanie projektu:
   • montaż lamp oświetlenia ulicznego – 2 kpl
   • wykonanie podwieszenia przewodu
   • wymiana lamp LED – 4 szt.
  • koszt – 10.209,00 zł
 • Konary Kolonia:
  • montaż lamp oświetlenia  ulicznego LED – 1 kpl. – koszt – 984,00 zł
 • Kroblice Pęchowskie:
  • opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia oprawa LED – 1 kpl. – koszt – 1.230,00 zł
 • Nowa Wieś:
  • wymiana lamp  LED – 1 kpl. – koszt – 984 zł
 • Nawodzice:
  • montaż lampy oświetlenia ulicznego LED – 1 kpl – koszt – 623,31 zł
  • opracowanie projektu oświetlenia ulicznego – koszt – 9.840,00 zł
 • Nasławice:
  • opracowanie projektu uzupełnienia opraw LED – koszt – 3.000,00 zł
 • Ossolin:
  • montaż lampy oświetlenia ulicznego LED – 5 kpl.
  • podwieszenie przewodu – 4896 m
  • wymiana lamp LED – 2 szt.
   koszt 10.341,00 zł
 • Olbierzowice:
  • opracowanie projektu i wykonanie opraw LED – 4 kpl
  • układ pomiarowy, podwieszenie przewodu
   koszt – 14.145,00 zł
 • Pęchów:
  • montaż lampy oświetlenia ulicznego LED – 5 kpl.
  • podwieszenie przewodu 313 m
   koszt – 8.968,00 zł
 • Szymanowice Górne:
  • opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – koszt – 1.599zł
 • Węgrce Szlacheckie:
  • montaż lamp oświetlenia ulicznego LED – 2 kpl.
  • podwieszenie przewodu – 60 m
  • układ pomiarowy
   koszt – 2.809,48 zł

Inne zadania:

 • Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego na przyłączu do oczyszczalni ścieków – koszt – 10.455,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarach – docelowo dla 3 szt. przyłączy – koszt – 64.311,00 zł (obciążenie 1 właściciela posesji – 1.717,00 zł)
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawodzicach dla 1 szt. przyłączy – koszt – 2.033,96 zł (obciążenie właściciela posesji – 1.423,80 zł)
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary Kolonia dla jednego przyłącza koszt – 3.267,48 zł (obciążenie właściciela posesji – 1.481,00 zł)
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś dla potrzeb 2 szt. przyłączy koszt 30.202,74 zł (obciążenie właściciela posesji – 1.933,00zł) + 2.130,70 zł (obciążenie właściciela posesji – 1.598,00 zł)
 • Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych do świetlicy wiejskiej w Pęchowie – koszt – 8.600,00 zł
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Dziewkowie koszt – 3.762,80 zł

Projekty ze środków zewnętrznych

Kwiecień 2020

 • Miasto i Gmina Klimontów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” uzyskała dwa granty, celem wsparcia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie w zdalnym nauczaniu. W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymano grant w wysokości 59 999,94 zł. za który zakupiono 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Na realizację drugiego projektu pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymano grant w wysokości74 976,00 zł. Zakupiono 31 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.
 • Podpisano umowę o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów”. Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców na wsi oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez budowę wodociągu w miejscowości Wilkowice. Całkowita wartość projektu 243 172,00 zł. Kwota dofinansowania 121 586,00 zł. W dniu 22.12.2020r podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 570 366,71zł. Trwa realizacja zadania.

Maj 2020

 • Wybudowano ogólnodostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowościach: Górki, Klimontów, Nasławice, i Nawodzice w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Całkowita wartość zadania  245 906,41 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 120 917,00 zł.
  Otwarta Strefa Aktywności w Klimontowie ul. Zysmana Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Nawodzice Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Nasławice Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Górki
 • W ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”, realizowanego z działania 7.4-Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi VII „Sprawne usługi publiczne ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zmodernizowano infrastrukturę sportową przy boisku w Klimontowie ul. Zysmana. Modernizacja polegała na przebudowie boiska treningowego o nawierzchni trawiastej, budowie piłkochwytów, oświetlenia, chodnika, systemu monitoringu wizyjnego, dostawie i montażu bramek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek, systemu nagłośnienia boiska sportowego, dostawie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Projekt Gminy Klimontów. Całkowity koszt zadania 419 738,14 zł; kwota dofinansowania 333 117,34 zł.
  Przebudowane boisko treningowego o nawierzchni trawiastej przy boisku w Klimontowie ul. Zysmana
 • podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ossolin, Śniekozy, Gmina Klimontów” w ramach programu priorytetowego nr 5.4 Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 2 139 462,00 zł., kwota pożyczki 1 739 400,00 zł. W dniu 22.12.2020r podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1 861 668, 01 zł. Trwa realizacja zadania.

Czerwiec 2020

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie realizuje operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolinwspółfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, na kwotę 816 383,89 zł brutto, kwota dofinansowania to 500 tys. zł.
  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, dach-wymiana pokrycia, izolacja termiczna stropu wełną, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, podłoża, izolacje, posadzki, roboty wykończeniowe, izolacje termiczne ścian poniżej terenu, elewacja, instalacja wody, przyłącze wody, kanalizacja wewnętrzna, przyłącz kanalizacji, instalacja CO, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa budynku, utwardzenie terenu, droga dojazdowa, place. Ponadto operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowalnym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, które będą miały charakter stały lub będą się odbywały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji tj. taneczne dla dzieci i młodzieży, muzyczne, plastyczne dla dzieci, rękodzielnicze, wokalne dla dorosłych, Klub Seniora, Innowacyjne warsztaty z pokazu pielgrzymki na Boże Narodzenie. W grudniu 2020 dokonano odbioru końcowego operacji.
  Przebudowana Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej na Obiekt Kultury w miejscowości Ossolin
 • Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zakupiło 297 lektur szkolnych za kwotę 3 100,00 zł, z kwotą dofinansowania 2 480,00 zł. Zakupu dokonano w ramach zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa” Priorytetu 3 „ Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organy prowadzące szkoły.

 Lipiec 2020

 • Zakończono projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”) mający na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami ‑ będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostało dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 82 obiektach szkół podstawowych,  zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych”.
  Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
  W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposażyła pracownie informatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki sprzęt, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zdalnie udostępniać interesujące materiały edukacyjne. Całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł., dofinansowanie UE (75% KK): 116 635,13zł., wkład własny Partnera (25% KK): 38 878,38 zł., w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775,68 zł. W ramach przedmiotowego projektu udzielono Gminie Klimontów, pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych, jako zestaw dwóch robotów edukacyjnych do nauki programowania o wartości 2 136,00 zł z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
 • Szkoła Podstawowa w Konarach otrzymała dotację w kwocie 73 972,00 zł udzieloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. geografii, fizyki , biologii, chemii w publicznych szkołach podstawowych..

Wrzesień 2020

 • Rozpoczęto roboty budowlane, budynku po byłej mleczarni w Klimontowie przy ul. Opatowskiej w ramach realizacji zadań:
  Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów (piętro budynku) – realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, izolacje przeciwwilgociowe, dach, konstrukcja, pokrycie, podłoża i posadzki, tynki, okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja CO, kotłownia, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, odgromowa, dojazd, alejki, chodniki.
  Operacja posiada również opracowany plan działalności obiektu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – rozpisany na zajęcia tj. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia wokalne dla dorosłych i dzieci, kółko recytatorskie, zajęcia teatralne, Klub Seniora.
  Ogólny koszt operacji – 965 045,75 zł., kwota dofinansowania – 500 000. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec czerwca 2021 r.
  Drugi projekt pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior+” – realizowany jest w ramach Programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Realizowany w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na dzienny Dom Senior+” – zakłada roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie: burzenia i rozbiórki obiektów, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, podbicia fundamentów, konstrukcji, dach wymiana pokrycia, roboty murowe, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, tynki zewnętrzne – elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja co, kotłownia, instalacja gazowa, instalacje elektryczne, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji oraz wyposażenie obiektu. W ramach niniejszego projektu zostanie utworzony Dzienny Dom Senior+, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), wsparciem objęte będzie 15 osób z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, będących osobami nieaktywnymi zawodowo. Chcemy umożliwić im korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, na zaktywizowanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Dzienny Dom Senior+ umożliwi seniorom korzystanie z przygotowanej dla nich oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Pragniemy zapewnić osobom przebywającym w Dziennym Domu Senior+ wsparcie oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Całkowita wartość inwestycji 645 683,71 zł, kwota dofinansowania 298 737,82 zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec czerwca 2021
  Przebudowywany budynek starej mleczarni w Klimontowie przy ul. Opatowskiej na Obiekt Kultury i Dzienny Dom Seniora
 • Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Klimontów kontynuuje realizuję Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Klimontów na lata 2013-2032, którego głównym celem jest całkowite usunięcie azbestu z gospodarstw domowych na jej terenie. W roku 2020 w ramach umowy dotacji z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” pod nazwą „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów” do dnia 28.08.2020r. usunięto odpady zawierające azbest, które zalegały na 162 posesjach w ilości 25 001,330 m2/ 375,020 Mg. Prace polegały na transporcie, zdeponowaniu i ich unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów. Koszt całkowity wykonania zaplanowanego zakresu prac zamknął się kwotą 136 357,26zł. Kwota dotacji: 136 350,00zł i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Kwotę dotacji stanowiły środki: WFOŚiGW w Kielcach – 68 175,00 zł. i NFOŚiGW w Warszawie – 68 175,00 zł., po 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
 • Przebudowano części parteru i piętra przedszkola z przeznaczeniem na żłobek. W części dot. zmiany sposobu użytkowania części parteru przedszkola na żłobek wykonano następujący zakres rzeczowy: roboty w zakresie rozbiórki, roboty murowe, konstrukcje, posadzki, tynki i okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, malowanie, uzupełnienie elewacji, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne zamontowano również dźwig towarowy. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 300 000,00 zł, dofinansowanie to kwota 240 000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch + 2020 pn. „Żłobek w Klimontowie – Kraina Malucha”. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie tj. meble, zabawki, wykładzinę dywanową, wyposażenie aneksu kuchennego, krzesełka, stoliki, pojemniki, elementy placu zabaw. Całkowita wartość projektu 450 797,79zł, dofinansowanie 338 372,63 zł.
  W części dotyczącej przebudowy piętra przedszkola wykonano: roboty w zakresie rozbiórki, roboty murowe, konstrukcja, posadzki, tynki okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 110 000,00 zł i został on poniesiony ze środków własnych. W ramach projektu pn. „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono doposażenia do żłobka w postaci mebli, pościeli, zabawek, sprzętu elektronicznego, środków czystości na kwotę 178 818,25 zł. Projekt gwarantuje również środki na funkcjonowanie instytucji do końca 2021 r. Kosztem kwalifikowanym jest również zatrudnienie dwóch opiekunów oraz ich pomocy, intendentki, kucharza, wyżywienie dzieci oraz zakup wyprawki plastycznej całorocznej. Koszt funkcjonowania żłobka do końca 2021r. to 337 437,50 zł. Całkowita wartość projektu to 516 255,75 zł, dofinansowanie 432 255,75 zł. W ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono wyposażenie dla przedszkola w postaci mebli, sprzętu elektronicznego, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni na kwotę 104 600,00 zł. Zaplanowano również powstanie nowego oddziału przedszkolnego, w ramach którego zatrudniono nauczyciela i jego pomocy, finansowane jest wy-żywienie dzieci, zakup środków czystości. Koszt funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego do końca czerwca 2021 r. to 156 200,00 zł. Trzecim zadaniem w ramach przedmiotowego projektu jest organizacja dla przedszkolaków do końca czerwca 2021 r. zajęć dodatkowych tj. z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, warsztatów małego odkrywcy, kodowania/programowania, tańca/baletu, logopedycznych wraz z materiałami do prowadzenia zajęć . Koszt trzecie go zadania to kwota 109 150,00 zł. Całkowita wartości projektu to 463 687,50 zł, dofinansowanie 393 187,50 zł. Instytucje rozpoczęły swoją działalność po wydaniu pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, pozytywnej opinii sanitarnej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu oraz dokonaniu wpisu nowo powstałej instytucji w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

  Pomieszczenie w nowo powstałym Żłobku Gminnym w Klimontowie przy ul. Szkolnej Pomieszczenie w wyremontowanym Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie przy ul. Szkolnej

Listopad 2020

 • W listopadzie 2020r złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 8 budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Klimontów. Termomodernizacją objęte zostaną budynki: remiz OSP w miejscowościach: Beradz, Byszów, Konary, Nasławice, Pokrzywianka, budynek SP w Klimontowie, SP w Nawodzicach oraz ZGKiM w Klimontowie. W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE. Wartość projektu ogółem to 6 699 716,43 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 694 758,97 zł.
 • W ramach projektu „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego dokonano nasadzeń sadzonek drzew i krzewów. Głównym celem projektu była promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności. Posadzeń dokonano na działce nr 323 położonej w Klimontowie przy ulicach Zysmana i Batalionów Chłopskich, w ilości 15 szt. sadzonek drzew takich jak Klon tatarski, Surmia, Jabłoń rajska oraz 20 szt. sadzonek krzewów Budleja Dawida.
  Drzewa i krzewy miododajne posadzone na placu przy ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie
 • Urząd Miasta i Gminy Klimontów realizacje projekt partnerski pn. „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, Oś 7 Sprawne usługi publiczne. Projekt ma na celu realizację inwestycji wynikającej z potrzeb usprawnienia działalności urzędów w zakresie informatyzacji pod kątem wdrażania rozwiązań poprawiających efektywność świadczenia usług publicznych, kompleksowo dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz podnoszenia kompetencji pracowników JST w kontekście nowych wdrożeń. Wynikiem realizacji działań podjętych w ramach projektu jest rozbudowa otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług. W ramach projektu zostały zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone formularze e-usług; zmodernizowane elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD). Wartość projektu 3 724 593,75 zł, kwota dofinansowania 3 154 299,64 zł.
  Zestaw komputerowy wraz z drukarką i czytnikiem kodów kreskowych do pracy w EZD w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Klimontów

Inwestycje zakończone w 2020r w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lp. Nazwa zadania Rodzaj
zadania
Długość odcinka
(w km)
Ogółem wartość projektu
(w zł)
Dofinansowanie
(w zł)
Środki własne
(w zł)
1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki P 0,445 176 964,51 141 571,00 35 393,51
2 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice P 1,132 427 327,81 341 862,00 85 465,81
3 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka P 0,160 66 216,54 52 973,00 13 243,54
4 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice P 0,229 85 623,85 68 499,00 17 124,85
5 Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie P 0,925 1 817 691,35 1 454 153,00 363 538,35
6 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka P 0,186 246 591,44 197 273,00 49 318,44
7 Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice P 0,99 467 115,48 373 692,00 93 423,48
  RAZEM 4,067 3 287 530,98 2 630 023,00 657 507,98
Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Górki Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Nasławice Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Ossolin Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Pokrzywianka
Przebudowana droga gminna Konary-Domoradzice Przebudowana droga wewnętrzna w miejscowości Byszówka Przebudowana ul. Staffa w Klimontowie Przebudowana ul. Norwida w Klimontowie

Inwestycje rozpoczęte w 2020r w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lp. Nazwa zadania Długość odcinka
(w km)
Ogółem wartość projektu
(w zł)
Dofinansowanie
(w zł)
Środki własne
(w zł)
8 Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice-Adamczowice 0,68 405 760,14 284 032,00 121 728,14
9 Budowa drogi gminnej Zakrzów-Gilówka I 0,52 364 509,62 255 156,00 109 353,62
10 Budowa drogi gminnej Beradz-Kolonia Łownica 0,82 542 623,43 379 836,00 162 787,43
11 Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez wieś 0,64 393 392,42 275 374,00 118 018,42
12 Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice 0,55 432 757,67 302 930,00 129 827,67
13 Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś –Julianów 0,715 465 455,00 325 818,00 139 637,00
14 Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci 0,44 266 867,30 186 807,00 80 060,30
15 Budowa drogi gminnej Płaczkowice-Beradz 0,612 370 655,00 259 458,00 111 197,00
  RAZEM 4,977 3 242 020,58 2 269 411,00 972 609,58

Rozbudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś – JulianówDotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego

Lp. Nazwa zadania Długość odcinka
(w km)
Ogółem wartość projektu
(w zł)
Dofinansowanie
(w zł)
Środki własne
(w zł)
16 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. dz. 144 w miejscowości Nowa Wieś 0,105 35 449,83 12 000,00 23 449,83

Przebudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych nr ewid. dz. 144 w miejscowości Nowa Wieś

Sprawy wodne 2020 r

 • Wyremontowano ujęcia wody w sołectwach Byszów, Nasławice, Ossolin, Wilkowice, Szymanowice Dolne, Górki
 • Pogłębiono i odmulono zbiornik wodny w sołectwie Adamczowice

Kultura Fizyczna

 • Realizacja projektu Lokalny Animator Sportu – Orlik
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – kwota realizowana zadania 120 000,00 zł
 • Wykonano boisko trawiaste w sołectwie Wilkowice
 • Wykonano roboty remontowe przy boisku Orlik – naprawa ogrodzenia

Świetlice

 • Zakupiono huśtawki podwójne i bujak na plac zabaw Kępie
 • Zakupiono huśtawkę wahadłową na plac zabaw w sołectwie Byszów
 • Zakupiono daszki do świetlic Kępie i Rogacz
 • Doposażono świetlice – Przybysławice, Ułanowice, Borek Klimontowski, Klimontów, Szymanowice Dolne, Górki, Adamczowice, Węgrce Szlacheckie, Zakrzów
 • Zakupiono materiały do ocieplenia budynku świetlicy Grabina
 • Opracowano dokumentację projektową na plac zabaw Kroblice.
 • Zakupiono stoły tenisowe do świetlic Rogacz i Borek Klimontowski
 • Remont świetlicy Olbierzowice
 • Zakupiono kostkę brukową do świetlicy w Szymanowice Dolne
 • Wyremontowano kuchnię w świetlicy w Krobielicach
 • Zakupiono kosiarkę do świetlicy w Nawodzice
 • Zakupiono kosy na stan sołectwa Szymanowice Dolne

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Zwierzęta

Opracowano program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Do schroniska Janik zgłoszono i przekazano 9 szt. psów i 4 szt. koty na ogólną kwotę 21 344,00 zł.

Zezwolenie na usuwanie drzew.

 • Przyjęto 102 zgłoszenia dot. zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych, po przeprowadzeniu oględzin drzew nie wniesiono sprzeciwu na usunięcie drzew – tzw. milczące załatwienie sprawy
 • Wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą

Produkcja roślinna

18 kwietnia 2020 i 13 maja 2020 r. na terenie gminy wystąpiły dwa niekorzystne zjawiska atmosferyczne przymrozki wiosenne. Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów przeprowadziła lustrację w gospodarstwach rolnych na terenie 35 sołectw.

 • Liczba gospodarstw w których straty przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej 352 szt. powierzchnia użytków rolnych na których wystąpiły szkody – 1 126 ha w tym liczba gospodarstw z których protokoły przekazano do innych gmin 57 szt. o powierzchni użytków rolnych na których wystąpiły szkody 113 ha.
 • Liczba gospodarstw, w których straty nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej 116 szt. o powierzchni użytków rolnych, na których wystąpiły szkody – 300 ha w tym liczba gospodarstw z których protokoły przekazano do innych gmin 6 szt. o powierzchni użytków rolnych na których wystąpiły szkody 8 ha.
 • Łączna liczba gospodarstw, na których wystąpiły szkody 468 szt., a łączna powierzchnia na której wystąpiły szkody 1426 ha, a kwota obniżenia dochodu to wartość 11 459 830,00 zł

Ustalono wpływ realizacji inwestycji na środowisko:

 • Rozbudowa drogi gminnej Konary-Kujawy
 • Budowa punktu skupu złomu na części działki nr ew. 765/8 w Klimontowie
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 311036T Górki Klimontowskie – Beradz
 • Chów bydła do 70 DJP
 • Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice Dolne – Kamień

Gospodarka gruntami, komunalizacji mienia i planowania przestrzennego.

 • Sprzedano grunty
  • w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Pokrzywianka i Ossolin
  • w drodze przetargu w miejscowości Nawodzice
 • Zakupiono grunty: na cele gospodarcze pod ujęcie wody w miejscowości Pęchowiec, i Nowa Wieś .

Zakupiono nieruchomość zabudowaną budynkami po byłej Szkole Zawodowej w Klimontowie (warsztaty szkolne)

 • Skomunalizowano – Goźlice nr ewid. 161/2, 436
 • Wydano 35 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Wydano 155 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Działalność gospodarcza

W 2020 r dokonano:
31 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
87 zmian w istniejących wpisach
9 wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej
31 innych operacji (wznowienie, zawieszenie)
Łącznie w 2020r wykonano 158 operacji na wpisach.

Program „Czyste powietrze”

W 2020 roku podpisano aneks do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach dotyczącego realizacji programu „Czyste Powietrze” dla poziomu podwyższonego dla mieszkańców Gminy Klimontów. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w Urzędzie Miasta i Gminy z bezpłatnej porady na temat tego programu oraz przy pomocy pracownika będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie. Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń i pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na dofinansowaniu do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. tj. wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, wymiana okien drzwi, ocieplenie budynków, odnawialne źródła energii.

Liczba wniosków przyjętych w 2020r poziom podstawowy: 6, poziom podwyższony: 3.

Dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Klimontowie na dzień 31.12.2020

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały: 8061
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy: 49
Urodzenia: 72
Zgony: 99
Ilość sporządzonych aktów małżeństwa: 47
Ilość wydanych dowodów osobistych: 360

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 • W 2020 roku przeprowadzono 23 kontrole na targowisku w zakresie właściwego poboru opłat targowych i właściwego działania targowiska.
 • Napisano wniosek do projektu „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gminy Klimontów w 2021 roku” na 8 trasach komunikacyjnych:
  • linia komunikacyjna nr 1: Klimontów-Konary, przez Górki, Pokrzywianka, Konary przez wieś, Pokrzywianka, Górki, Klimontów
  • linia komunikacyjna nr 2: Klimontów-Rybnica, przez Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice;
  • linia komunikacyjna nr 3: Klimontów-Nasławice, przez Adamczowice, Węgrce Szlacheckie, Krobielice;
  • linia komunikacyjna nr 4: Klimontów-Goźlice, przez Pęchów, Zakrzów, Grabina;
  • linia komunikacyjna nr 5: Klimontów-Byszów, przez Adamczowice, Przybysławice, Rogacz;
  • linia komunikacyjna nr 6: Klimontów-Kępie przez Byszówka, Borek Klimontowski;
  • linia komunikacyjna nr 7: Klimontów-Olbierzowice, przez Nowa Wieś, Górki, Pokrzywianka;
  • linia komunikacyjna nr 8: Klimontów-Płaczkowice, przez Pokrzywianka, Górki, Beradz;

Transport realizowany z projektu współrealizowanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi przez Wojewodę świętokrzyskiego do kwoty 221904,00 zł, przy minimalnym wkładzie Gminy Klimontów 10% do kwoty 25602,00, przy założeniu realizacji sprzedaży biletów na w/w trasach do kwoty 247 506,00 zł. Projekt realizowany od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Transport odbywa się od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi ustawowo.

Składowisko

 • Nadzór nad dokumentacją w zakresie Składowiska w Szymanowicach, wysyłanie badań i opracowań nad Składowiskiem opłacanie odcieków z składowiska – 27 not na transport nieczystości ciekłych z czaszy na składowisku.

Nielegalne wysypiska

 • Prowadzono 5 postępowań w związku z nielegalnymi składowiskami na terenie Gminy Klimontów.
 • Prowadzono postępowanie w sprawie nielegalnej zbiórki odpadów przez przedsiębiorcę nie posiadającego zezwolenia. Wydanie decyzji z karą na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Obrót nieruchomościami

Ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości po starej szkole w Olbierzowicach. Do przetargu nikt się nie zgłosił.

Transport nieczystości ciekłych

 • Wydana 1 decyzja dla przedsiębiorcy w zakresie transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Klimontów.
 • Nadzór nad obowiązkowymi sprawozdaniami co 3 miesiące w zakresie obsługi mieszkańców z terenu gminy Klimontów.
 • W zakresie uprzątnięcia nielegalnych Wysypisk trwały 4 postępowania w związku z uprzątnięciem działek, zostały wydawane Decyzje, pisane były odpowiedzi na Policje i do Prokuratora, oraz w związku z odwołaniem od Decyzji sprawy były kierowane do SKO w wyniku czego zostały utrzymane 2 Decyzje w mocy a jedna została rozpatrzona ponownie i zakończona została wydaniem ponownym Decyzji.
 • Wszczęte zostało postępowanie w związku z prowadzeniem działalności odbioru odpadów przez przedsiębiorcę bez wymaganego zezwolenia, wraz z wydaniem decyzji administracyjnej o nałożeniu kary administracyjnej.

Opłaty alkoholowe oraz zezwolenia za alkohol

 • Zostało złożone przez 32 przedsiębiorców oświadczenia w celu wyliczenia opłaty za alkohol na rok 2020r. Opłata roczna została naliczona dla 79 zezwoleń obowiązujących w bieżącym roku.
 • Wydane zostały 14 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Sporządzono 2 wnioski do Sądu w zakresie przymusowego leczenia
 • Wysłano 80 wezwań do Punktu dla osób nadużywających alkohol.

Realizacja Funduszów Sołeckich:

 • Zakupiono środki do konserwacji altany w miejscowości Nowa Wieś za kwotę 305,20 zł
 • Remont przy figurce w Ułanowicach – 1296,40zł
 • Remont budynku w Konarach, 9638,94 zł – izolacje przeciw wilgociowe, i przeciwwodne z folii, izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe z płyt styropianowych na korytarzach w budynku Szkoły.
 • Wywóz śmieci z placów i ulic Klimontowa z środków Funduszu sołeckiego miejscowości Klimontów w kwocie 4000 zł.
 • Zakupiono art. remontowe do świetlicy w Węgrcach Szlacheckich – 267,45zł
 • Wykonanie zadaszenia w miejscowości Węgrce Szlacheckie kwota – 3591,60 zł
 • Wykonano zadaszenie nad figurką w miejscowości Byszów – 4500 zł

Cmentarnictwo – nadzór nad miejscami pochówku

 • Złożono wniosek na remont w Parku Katyńskim w Byszowie MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 2021 rok – na kwotę 42 350 zł
 • Sporządzono 7 kart ewidencyjnych zabytków – mogił wojskowych radzieckich z terenu Gminy Klimontów do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej do Spraw Organizacji i Zarządzania działań Wojskowo-Memorialnych w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kartą szczegółową mogił, zdjęciami, mapami i danymi dotyczącymi pochowanych.

Zabytki

 • Podpisano umowę dotacji za zabytki na kwotę 50 000 zł dla Rektoratu Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie, wraz z rozliczeniem dotacji.

Remonty mienia gminnego

 • W roku 2020 została zlecona i wykonana instalacja elektryczna w Goźlicach na 1 piętrze budynku Szkoły Podstawowej. Odbiór dokonany został 20 stycznia 2020 roku kwota za wykonanie zlecenia to 2480 zł brutto.
 • Wyremontowano zadaszenie na garażu ul. Zysmana 5 przy OPS w Klimontowie.