2014Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Pęchów nr ewid. 121/2 o pow. 0,20ha położona w miejscowości Pęchów gmina Klimontów

  • księga wieczysta KW 52150 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przez Wydział Ksiąg Wieczystych
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Klimontów uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
  • forma zbycia: przetarg
  • Cena wywoławcza: 19 640,00zł
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego