2013Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 • nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000ha
  • księga wieczysta KW 52148 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenngo Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
  • forma zbycia : sprzedaż
  • Cena wywoławcza: 14 400,00zł
   (Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego