Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) , że niżej wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice nr ewid. 279/2 o pow. 0,14 ha
  • księga wieczysta KW 37995/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przez Wydział Ksiąg Wieczystych
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • Cena wywoławcza: 14 176,00zł
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.