Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Olbierzowicach przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2015 roku

Lp. Nr działki Powierzchnia
w ha
Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w planie Rodzaj zabudowy Cena gruntu Cena lokalu
1 108/7 0,4466 KI1S00038313/5 Olbierzowice Budynek po byłej Szkole Podstawowej Budynek w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy głównej ulicy w sołectwie 25 769 zl 278 640 zl

Łączna wartość nieruchomości: 304 400 zł.

Pouczenie:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do sprzedaży lokali mieszkalnych.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 518 z poźn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.