2016Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz
nieruchomości położonych w Olbierzowicach
przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 2016 roku.

Lp. Nr działki Pow.
działki w ha
Nr księgi wieczystej Położenie
i numer lokalu
Przeznaczenie
w planie
Rodzaj
zabudowy
Cena gruntu Cena budynku
1. 108/7 0,4466 KI1S00038313/5 Olbierzowice Budynek po
byłej Szkole Podstawowej
Budynek w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy głównej ulicy w sołectwie 17 700 zł 206 300zł

Łączna wartość nieruchomości: 224 000 złotych

Pouczenie:

  1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
  2. Niniejszy wykaz stanowi podstawę do przystąpienia do przetargu w/w nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) zawiadamia się, że osoby fizyczne i prawne, którym przysługuj pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości, mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Uwaga
W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.). Przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.