Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) poddaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość położona w miejscowości Beradz 38, 27 – 640 Klimontów o nr. ewid. 67 KI1S/00053290/8 na której usytuowany jest lokal użytkowo – handlowy w dolnej części budynku Remizy OSP o powierzchni 58,00 m2.

  1. Okres dzierżawy – 3 lata.
  2. Cel dzierżawy – cele handlowe.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego – 431,52 zł netto + Vat 99,25 razem 530,77 brutto (słownie: pięćset trzydzieści złotych 77/100 zł) miesięcznie. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 – tego każdego miesiąca.
  4. Wysokość czynszu wzrastać będzie o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.