2017Przetargi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Klimontów.

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo – gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00003129/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 51 300,00zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,30 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 3. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Konary nr ewid. 148 o pow. 0,36 ha
  • księga wieczysta KW KI1S/00018809/3
  • teren, na którym znajduje si e nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie: „RP – tereny upraw polowych”
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 6 614,00zł (słownie sześć tysięcy sześćset czternaście złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
 4. nieruchomość gruntowa oznaczana w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 533 o powierzchni 0,07 ha
  • księga wieczysta Nr KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze przeznaczonym do upraw rolnych
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 870,00 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 5. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 625 o powierzchni 0,2900 ha
  • księga wieczysta Nr KI1S/00096477/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze przeznaczonym do upraw rolnych
  • forma zbycia: sprzedaż
  • cena wywoławcza: 4 504,00zł (cztery tysiące pięćset cztery złote)
  • termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego