2013Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości gruntowe położone w Nawodzicach i Klimontowie przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo – gospodarczym i garażami dla ciągników i maszyn rolniczych oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,5000ha
  1. księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 94 000,00zł
  5. termin zapłaty kwoty osiągniętej w przetargu: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
 2. nieruchomość gruntowa oznaczona w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547.2 o powierzchni 0,5400ha
  1. księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 23 598,00zł netto
   (do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
  5. termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego
 3. nieruchomość nr 404/4 stanowiąca inne tereny zabudowane w Klimontowie gmina Klimontów o powierzchni 0,4456ha
  1. księga wieczysta KW 69763 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  2. teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenach przewidzianych pod uprawy polowe
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 100 000,00zł
  5. termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntów mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1.