2016Przetargi

Wyniki konkursu

Protokół

sporządzony w dniu 30.05.2016 r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2016 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Klimontów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w składzie :

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek Komisji
 3. Danuta Potocka – Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy Klimontów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2016 r

Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury
Do konkursu zgłoszonych zostało 5 ofert.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów
 2. Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice 92, 27-640 Klimontów
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie WSPÓLNE DOBRO ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów
 4. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie, ul. Zysmana 10, 27-40 Klimontów

Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert i stwierdziła, że 4 oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne merytorycznie.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów
 2. Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice 92, 27-640 Klimontów
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie WSPÓLNE DOBRO ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów
 4. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów

Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarna w Klimontowie, ul. Zysmana 10, 27-40 Klimontów nie spełniła warunków formalnych.

Oferty złożono w terminie od 14 kwietnia 2016 r. do 09 maja 2016r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy,
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu,
 • aktualny statut stowarzyszenia,
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2016 r
Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”, Ossolin 5, 27-640 Klimontów – w kwocie 4 000,00 zł
 2. Kółko Rolnicze w Nawodzicach, Nawodzice 92, 27-640 Klimontów – w kwocie 3 000,00 zł
 3. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów – w kwocie 1 500,00 zł
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie WSPÓLNE DOBRO ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów – w kwocie 1 500,00 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka