2015Przetargi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Protokół

sporządzony w dniu 19.03.2015r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2015 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Klimontów z dnia 09 marca 2015 roku w składzie :

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Sylwia Nowak-Czerwińska – Członek Komisji
 3. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Klimontów z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2015 r.

Oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:
prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania

Do konkursu zgłoszone zostały 4 oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert i stwierdziła, że oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne merytorycznie.

 1. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie 27-640, ul. Krakowska 1
 2. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5, 27-640 Klimontów
 3. „Hanshi” Klub Karate Kyokushinkai, ul.Zysmana 36, 27-640 Klimontów
 4. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 10 lutego 2015 r do 05 marca 2015r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015.

Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z siedzibą w Klimontowie 27-640, ul. Krakowska 1 – w kwocie 1632,00zł
 2. „Hanshi” Klub Karate Kyokushinkai, ul.Zysmana 36, 27-640 Klimontów – w kwocie 12 128,00zł
 3. Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”, ul. Gęsia 32, 27-640 Klimontów – w kwocie 6240,00zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka