2014Przetargi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Protokół
sporządzony w dniu 05.05.2014r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Klimontów w 2014 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Komisja w składzie:
1. Adam Przybylski – Przewodniczący Komisji
2. Danuta Potocka – Członek Komisji
3. Janina Luzak – Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym prowadzenie zajęć świetlicowych poprzez:

 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów,
 • poprawę sprawności fizycznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych
 • zatrudnienie animatorów, instruktorów, trenerów
 • zakup materiałów i towarów potrzebnych do realizacji zadania

w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2014r przystąpiły:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów
 2. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 26.03.2014r do 22.04.2014 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014 Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Adama Bienia o przyznanie dotacji dla :

 1. Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka” ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów – 12 100,00 zł
 2. Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin”, Ossolin 5 27-640 Klimontów – 4 419,29 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka