2013Przetargi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Protokół
sporządzony w dniu 15.04.2013 r. z otwarcia ofert – Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok.

Komisja w składzie:

 1. Adam Przybylski – Przewodniczący Komisji
 2. Małgorzata Kozieł – Karbownik – Członek Komisji
 3. Piotr Lipiński – Członek Komisji
 4. Magdalena Figacz-Zielińska – Członek Komisji
 5. Marek Goździewski – Członek Komisji
 6. Stanisław Kawecki – Członek Komisji

stwierdza, że do Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji ww. zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r. przystąpiły:

Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury poprzez:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej
  1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5, 27-640 Klimontów
  2. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów, występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw)
  1. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”, ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, Konary 88, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 12.03.2013 r. do 04.04.2013 r. w skład których wchodzą zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (jeżeli dotyczy)

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury,sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Bienia o przyznanie dotacji na:

 • realizację programów w zakresie edukacji kulturalnej w kwocie:
  1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5, 27-640 Klimontów – 3000,00zł
  2. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów – 2000,00zł
 • organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncertów,występów, artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw) w kwocie:
  1. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 Klimontów – 0,00zł
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”, ul. Brunona Jasieńskiego 2, 27-640 Klimontów – 2000,00zł
  3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary, Konary 88, 27-640 Klimontów – 3000,00zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.