2015Przetargi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Protokół
sporządzony w dniu 19.03.2015r. z otwarcia ofert – Otwartego
Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2015 r. w ramach Programu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Klimontów z dnia 09 marca 2015 roku w składzie:

 1. Edward Przytuła – Przewodniczący Komisji
 2. Sylwia Nowak-Czerwińska – Członek Komisji
 3. Małgorzata Kozieł-Karbownik – Członek Komisji
 4. Danuta Potocka – Członek Komisji
 5. Grażyna Mucha – Członek Komisji

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizację i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przed rozpoczęciem pracy wszyscy członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Klimontów z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2015 r.
Oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów określonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Klimontów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania: kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury
Do konkursu zgłoszone zostały 2 oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.
Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert i stwierdziła, że oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne merytorycznie.

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów
 2. Gminny Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie ul. Strażacka 5, 27-640 Klimontów

Oferty złożono w terminie od 10 lutego 2015r do 09marca 2015r. w skład których wchodzą
zgodnie z kryteriami z ogłoszenia:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych
  z innych źródeł na realizacje zadania,
 • oferta podpisana przez osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu wnioskodawcy
 • oferta złożona na odpowiednim formularzu
 • aktualny statut stowarzyszenia
 • aktualny odpis z rejestru,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Po dokonaniu oceny kompletności ofert pod względem formalnym i kalkulacji kosztów na wsparcie realizacji zdania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz ochronę dóbr kultury na rok 2015 r. Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Klimontów Pana Marka Goździewskiego o przyznanie dotacji dla:

 1. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin, Ossolin 5 27-640 Klimontów – w kwocie 5 000,00zł
 2. Gminny Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie ul.Strażacka 5, 27-640 Klimontów – w kwocie 45 000,00zł

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła: Danuta Potocka