AktualnościOgłoszenia

Zakończono prace przy kościele w Goźlicach

28 listopada 2022r. zakończyły się prace budowlane przy zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP (XII w.) w Goźlicach, realizowane na podstawie umowy pomiędzy Zamawiającym tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Goźlicach – reprezentowaną przez ks. Proboszcza Ryszarda Sałek a Wykonawcą tj. firmą Handlowo-Usługową „GOTAR” ul. Kossaka 5/3, 39-400 Tarnobrzeg – reprezentowaną przez Pana Wiesława Bekasa w ramach projektu pn. „Goźlice, zabytkowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XII w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą oblachowania oraz orynnowania na nowe z blachy miedzianej”, stanowiące II etap zaplanowanych prac przy przedmiotowym zabytku na 2022r.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonano następujący zakres prac:

 1. Rusztowania i zabezpieczenia – wykonanie rusztowań i pomostów zabezpieczających, wykonanie pochyłych i poziomych pomostów na dachu, wykonanie daszków zabezpieczających.
 2. Roboty rozbiórkowe – wykonanie prac rozbiórkowych, rozebranie pokrycia dachowego, rynny, rury spustowej z blachy, nie nadających się do użytku, wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowej z folii.
 3. Wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej – wykonanie remontu konstrukcji więźby dachowej kościoła dachu nawy i prezbiterium, wymiana krokwi, płatwi, wymiana deskowania dachu z desek.
 4. Roboty impregnacyjne – wykonanie prac impregnacyjnych, impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego preparatami solowymi.
 5. Roboty pokrywcze – wykonanie nowego deskowania oraz wykonanie nowego blaszanego miedzianego pokrycia połaci dachowej dachu (nawy, prezbiterium) – izolacja z folii polietylenowej, krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny, wykonanie i montaż pasów nadrynnowych, rynien półokrągłych, rur spustowych okrągłych.
 6. Izolacja odgromowa – wykonanie modernizacji instalacji odgromowej, wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą, wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki.
 7. Roboty izolacyjne – wykonanie robót izolacyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej.
 8. Remont tynków zewnętrznych – wykonanie remontu tynków zewnętrznych ściany między nawą główną i prezbiterium – odbicie tynków zewnętrznych, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odgrzybianie ścian, położenie tynków, przetarcie istniejących tynków, gruntowanie, malowanie.

Powierzchnia zabytku poddana robotom budowlanym – 361,05 m2

Całkowity koszt wykonania przedstawionego zakresu prac to 686 000.24 zł.
Kwota dofinansowania: 580 000.00 zł.
Wkład własny Beneficjenta: 106 000.24 zł.

Prace budowlane dofinansowane zostały w ramach:

 1. Programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w kwocie 480 000.00 zł.
 2. Dotacji celowej ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Świętokrzyski. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach w kwocie 50 000.00 zł.
 3. Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie. Umowa podpisana z Burmistrzem Miasta i Gminy Klimontów – Panem Markiem Goździewskim – w kwocie 50 000.00