2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 1. Zamawiający:
  Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  klimontow.pl
  tel. 158661006 fax 158661847
  email: klimontow@klimontow.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynków:

  • Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Krakowska 15
  • OPS/Archiwum w Klimontowie ul. Zysmana 5
  • OSP w Klimontowie ul. Zysmana 10
  • Szkoły Podstawowej w Konarach
  • Szkoły Podstawowej w Ossolinie”
   wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robot, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami do uzyskania zezwolenia na realizacje robót (prawomocne zgłoszenie).
 3. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje opracowanie dla każdego budynku:
  • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
  • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
  • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formie PDF (pliki o wielkości do 10 MB).
 4. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:
  • Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dotyczącą obiektów.
  • Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania i materiały należy konsultować z Zamawiającym oraz uzyskać jego akceptacje. Wykonawca jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na producenta.
 5. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 20 marca 2017 roku.
 6. Opis wymagań stawianych Wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 28.02.2017 roku do godz.15:30 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 8. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena 100%.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny unieważnienia.
 9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy
 3. Szkice budynków.