2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na przeprowadzenie audytu koncepcyjnego oczyszczalni ścieków w Klimontowie.

 1. Zamawiający:
  Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  tel. 158661006, 158661100
  fax. 158661847
  email: klimontow@klimontow.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu koncepcyjnego istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów, oceniając jej aktualny stan i funkcjonowanie, oraz zawierającego wnioski w zakresie niezbędnym do wdrożenia koniecznych rozwiązań celem dalszego jej funkcjonowania przy planowanej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, odprowadzającej do niej ścieki.
  Istniejąca oczyszczalnia to mechaniczno-biologiczna o przepustowości 600 m3 na dobę. Wskaźnik skanalizowania gminy – 23,9 %.
  Audyt powinien zawierać:

  • analiza stanu istniejącego oczyszczalni (oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna)
  • docelowe warunki pracy oczyszczalni
  • proponowane warianty i zakresy modernizacji i rozbudowy elementów oczyszczalni
  • charakterystyka obiektów technologicznych zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni
  • wstępny dobór instalacji, maszyn i urządzeń dla oczyszczalni
  • zestawienie wszystkich obiektów i prac niezbędnych do wykonania w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
  • usytuowanie nowych obiektów wraz z ich powiazaniem z obiektami istniejącymi
  • szacunkowe koszty modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
  • harmonogramy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru technologii i standardu urządzeń.
 3. Termin realizacji:
  31.12.2016 roku.
 4. Wymagania dotyczące oferenta:
  Udokumentowanie wykonania co najmniej jednego opracowania audytu lub koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 600 m3 (wskazanie lokalizacji oczyszczalni ścieków dla której przeprowadzano audyt lub opracowano koncepcję w okresie ostatnich 3 lat).
 5. Sposób przygotowania oferty:
  • wypełnić druk oferty
  • załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie audytu lub koncepcji modernizacji oczyszczalni (referencje).
 6. Kryterium wyboru:
  Cena 100%. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 7. Złożenie oferty:
  Kompletną ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, w terminie do dnia 07.11.2016 roku.
  Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym, do którego należy dołączyć referencje.
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawierająca: nazwę(firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
 9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 10. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj