2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów klimontow.pl, tel. 158661006, fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl

zaprasza do składania ofert w postepowaniu na realizacje zadania:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwa: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin, i Krobielice gm. Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wegrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontow”.

  1. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, jest zgodny z projektem budowlanym. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik do zaproszenia).
 2. Termin realizacji:
  Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy, do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Wymagania dotyczące inspektora nadzoru:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Sposób przygotowania oferty:
  • wypełnić druk oferty,
  • załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie uprawnień (kserokopia uprawnień).
 5. Kryterium wyboru:
  cena – 100 %. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 6. Złożenie oferty:
  Kompletną ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, terminie do dnia 18.10.2016 roku. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk w załączeniu.
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj.