2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów tel. 158661006, fax 158661847 email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Opracowanie projektów uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”

 1. Okreslenie przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

  1. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzupełnienia oświetlenia ulicznego odrębnego dla każdej miejscowości: Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Góry Pęchowskie, Konary, Nowa Wieś, Olbierzowice, Ossolin-Dziewków, Pęchów, Wilkowice, Zakrzów zgodnie z warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz.projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
    Projekt powinien być opracowany w formie drukowanej i elektronicznej. Projekt ma zawierać niezbędne uzgodnienia pozwalające na jego realizacje.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  do dnia 31.08.2016 roku.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena 100 %.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat, osobiście, przesłać pocztą w terminie do 20.06.2016 roku do godz. 11.00.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie umieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 8661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj.