2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontów.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, remont dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, remont dróg gminnych:
   • przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 76, 88, 231 Pęchów-Adamczowice od km 0+565 do km 1+165;
   • przebudowa drogi gminnej Śniekozy przez wieś nr ewid. dz. 70 od km 0+000 do km 0+650
   • remont drogi gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od km 0+000 do km 0+440;
   • remont drogi gminnej Borek Klimontowski – Rogacz nr ewid. dz. 75, 77, 208 od km 0+000 do km 1+030.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
   • 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 31.05.2016 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 17.05.2016r. do godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański