2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Przebudowa polegająca na dowieszeniu przewodu nN oświetlenia ulicznego oraz zabudowie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Szymanowice Górne i Konary-Kolonia gmina Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na podwieszeniu przewodu nN do oświetlenia ulicznego – 1050 mb., zabudowie układu pomiarowego – 1 szt. oraz zabudowie opraw oświetleniowych 85W (LED odpowiedniej mocy) – 8 szt. w miejscowościach: Szymanowice Górne i Konary-Kolonia gmina Klimontów.
  Zakres przedmiotu zamówienia według warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie i załączone szkice sytuacyjne lokalizacji lamp oświetlenia drogowego.
 2. Termin wykonania zamówienia
  31 maja 2016 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższa ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100 %.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20.04.2016 roku. do godz. 15.00.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrana na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 8661 006 email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj.
 9. Załączniki:
  1. formularz oferty
  2. projekt umowy
  3. warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów
  4. mapa terenu lub szkic sytuacyjny.