2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) na placach zabaw stanowiących własność Gminy Klimontów zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1. Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń zabawowych. Określić wpływy czynników atmosferycznych i czynników występujących podczas użytkowania urządzeń zabawowych.
  • Sporządzenie protokołów z przeprowadzonego przeglądu,
  • Sporządzenie zestawienia zakresu robót remontowych, jakie należy wykonać wraz z kolejnością ich wykonania.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
  do 15.04.2016 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej ofert:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 23.03.2016 r. Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Małgorzata Kozieł – Karbownik
 9. Załączniki:
  Zestawienie obiektów gminnych – załącznik nr 1
  Formularz ofertowy – załącznik nr 2
  Umowa – załącznik nr 3