2016Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
“Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2016r”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest transport kruszywa z Kopalni „Jurkowice-Budy” w szacunkowej ilości 2500ton w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Klimontów (na odległość ok 10 km od siedziby Zamawiającego). Przewóz w/w materiałów winien odbywać się samochodami samowyładowczymi (solówka) o ładowności do i powyżej 19t.
  Podana ilość kruszywa jest ilością szacunkową, która może ulec zmianie.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 31.12.2016r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:
  Cena ofertowa brutto COB – 100%
  Określenie ilości punktów w kryterium cena ofertowa brutto dokonane zostanie na podstawie wzoru:
  COB = I + II
  gdzie:
  I – cena ofertowa brutto za 1 kurs z kruszywem samochodu o ładowności do 19 t (min. 14t)
  II – cena ofertowa brutto za 1 kurs z kruszywem samochodu o ładowności powyżej 19t.

  Kryterium I – cena ofertowa brutto za 1 kurs z kruszywem samochodu o ładowności do 19t w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 50 %.
  Określenie ilości punktów za kryterium I:
  I = (Cena ofertowa brutto najniższej oferty dla Kryterium I)/(Cena ofertowa brutto oferty ocenianej dla Kryterium I) * 0,50 * 100

  Kryterium II – cena ofertowa brutto za 1 kurs z kruszywem samochodu o ładowności powyżej 19t w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 50 %.
  Określenie ilości punktów za kryterium II:
  II = (Cena ofertowa brutto najniższej oferty dla Kryterium II)/(Cena ofertowa brutto oferty ocenianej dla Kryterium II) * 0,50 * 100

 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 24.02.2016r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański