2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów“

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych:
   1. Część I
    • nr 331044T Adamczowice-Kolonia Pęchowiec dł ok 0,47km
    • nr 331009T Przybysławice-Adamczowice dł. ok 0,74km
    • Płaczkowice-Beradz nr ewid. dz. 368 dł. ok 0,23km
    • w m. Byszów nr eiwd. dz. 168 dł ok. 0,14km
    • w m. Goźlice nr ewid. dz. 305, 306 dł ok 0,29km
    • Grabina II nr ewid. dz. 27, 66 dł. ok 0,34 km
    • w m. Klimontów nr ewid. dz. 12 dł ok 0,07km
    • w m. Konary nr ewid. dz. 228/1, 255 dł ok 0,15km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 1518 dł ok 0,1km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 228 dł ok 0,04km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 216 dł ok 0,1km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 dł ok 0,16km
    • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 529 dł ok 0,08km
   2. Część II
    • nr 331006 Ossolin-Węgrce Szlacheckie dł ok 0,36km
    • nr 331043 Pęchów-Kolonia Pęchowiec dł. ok 0,42km
    • w m. Pechów nr ewid. dz. 139/2 dł ok 0,17km
    • w m. Rybnica nr ewid. dz. 238 dł ok 0,3km
    • nr 331020 Szymanowice Dolne-wysypisko śmieci dł ok 0,23km
    • Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 520, 521 dł ok 0,7km
    • w m. Węgrce Szlacheckie nr ewid. dz. 240 dł ok 0,32km
    • w m. Zakrzów nr ewid. dz. 225 dł ok 0,22km
    • Zakrzów-Nowa Wieś dz. nr ewid. 341, 360 dł ok 0,52km
    • Olbierzowice-Pełczyce nr ewid. dz. 348 dł. ok 0,38km
    • Szymanowice Dolne-Kamień nr ewid. dz. 72, 73 dł ok 0,76km
   3. Część III
    • nr 331036T Górki Klimontowskie – Beradz dł ok 0,5km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 519, 449 dł ok 0,14km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 530 dł. ok 0,1km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 584 dł ok 0,06km
    • w m. Beradz nr ewid. dz. 113 dł. ok 0,075km
    • w m. Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 dł ok 0,06km
    • Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary nr ewid. dz. 366 dł ok 0,25km
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 189 dł. ok 0,14
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 290 dł ok 0,4km
    • w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł ok 0,41km
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
   • 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiatu zamówienia
   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 21.12.2015r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 19.11.2015 r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański