2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, 158661100
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów”

ZAPYTANIE OFERTOWE:
dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów

 1. Zamawiający – Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 158661006, 158661100 fax 158661847, email: klimontow@klimontow.pl
 2. INFORMACJE OGÓLNE:
  1. Gmina Klimontów, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizacją zadania pod nazwą: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Klimontów”, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów.
  2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
  3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Sylwia Nowak-Czerwińska, Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji tel. 158661100, 158661006, fax: 158661847, mail: s.nowak@klimontow.pl
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów, które będą wykorzystane przy realizacji zajęć dydaktycznych od września 2017 roku.
   Kody CPV przedmiotu zamówienia:
   39162200-7 pomoce i artykuły szkoleniowe
  2. Pomoce dydaktyczne powinny być dostarczone do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 „Oferta dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów”.
 4. KRYTERIA FORMALNE
  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży materiałów dydaktycznych.
 5. KRYTERIA WYBORU
  1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium CENY za realizację całości przedmiotu zamówienia: 100% kryterium
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie 4 Zapytania oraz w której wykonawca zaproponował realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.
  4. Oferta musi zawierać ceny brutto za dany asortyment oraz cenę netto i cenę brutto całego przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty, w tym podatek od towarów i usług. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
  5. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy przedłożyli oferty w ustalonym terminie.
  6. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór określa Załącznik nr 2.
  7. Jeżeli firma/osoba, której oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny w przypadku, gdy założone w budżecie projektu środki okażą się niewystarczające.
  9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 6. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Prosimy o przedstawienie oferty zamówienia na załączonym druku „Oferta dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Klimontów” (załącznik nr 1) oraz przesłanie podpisanego formularza lub dostarczenia go osobiście do Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.
  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.07.2017 r., o godz. 10.00.

Załączniki