2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
Nawodzice 92
27-640 Klimontów

Kółko Rolnicze w Nawodzicach
w związku z realizacją projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
nr umowy 19/SPPW/III/2015/NGO
zwraca się z zapytaniem ofertowym

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Kółko Rolnicze W Nawodzicach
  Nawodzice 92
  27-640 Klimontów
  NIP 864-191-42-12
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Dotyczy zakupu przez Zamawiającego: Opracowanie, skład i druk monografii z płytą CD w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” z Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Opracowanie, skład i druk monografii wraz z płyta CD
  Dane techniczne monografii:
  – nakład: 500 egz. Publikacji + 500 egz. płyty CD
  – wymiary 20×20 cm,
  – biało–czarny i pełen kolor,
  – papier kreda.
  – 80 stron
  Publikacja książkowa – nakład 500 egzemplarzy.
  Publikacja kolorowa, w formacie B5 w miękkiej oprawie.
  Publikacja będzie zwierała przepisy kulinarne dań zgłoszonych w konkursie oraz przepisy na dania regionalne zebrane w trakcie projektu oraz „przepisy naszych przodków” na potrawy już nie przygotowywane a warte zapamiętania. Każdy przepis będzie opatrzony zdjęciem gotowego dania. Publikacja będzie zawierała również zdjęcia wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu a także zdjęcia pamiątkowe. Zawartość płyty stanowić będzie specjalna prezentacja multimedialna przedstawiająca zebrany w ramach projektu dorobek.
  Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej materiał do publikacji.
 4. MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OFERTY
  • Strona internetowa UG Klimontów
  • Tablica ogłoszeń UG Klimontów
  • wysłanie drogą elektroniczną zapytanie do minimum trzech potencjalnych oferentów zamówienia.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin dostawy przedmiotu zamówienia na miejsce do siedziby zamawiającego, ustala się ostatecznie na dzień maksymalnie 10.12.2015r.
 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Do udziału w zamówieniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie w drukarstwie,
  • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej
  • Wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe
  • Oferent nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  • Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik Nr 1
  • Oferta powinna zawierać adres pełne dane wraz z numerem telefonu oferenta, oferowaną ostateczną cenę brutto,
  • Do oferty powinno być dołączone Oświadczenie – załącznik Nr 2
  • Wszystkie dokumenty oferty powinny być trwale spięte.
 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Osobiście w siedzibie Stowarzyszenia
   lub
  • pocztą w formie papierowej na adres:
   Kółko Rolnicze w Nawodzicach
   Nawodzice 92
   27-640 Klimontów
   z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 2/2015
  • zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej jako szybszą komunikację z Zamawiającym, jednak nie stanowi ona oferty w pełnym słowa tego znaczeniu. Złożenie oferty traktowane jest jako otrzymanie przez Zamawiającego papierowej wersji odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
  • Oferty należy składać od dnia 24.09.2015 do dnia 10.10.2015
 9. OCENA OFERT
  Zamówienie powinno spełniać kryteria przedstawione w pkt. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena brutto oferowanej przez dostawcę z uwzględnieniem kryteriów technicznych przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zamawiający poinformuje oferentów o wynikach postępowania dotyczącego zamówienia ofertowego nr 02/2015 za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w formie papierowej.
 11. DODATKOWE INFORMACJE
  Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
  tel. kontaktowy 158661100, 158661006

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik Nr 1
 2. Wzór oświadczenia – Załącznik Nr 2