2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
email: klimontow@klimontow.pl
NIP: 864-17-29-561 REGON: 830409940
tel. 15 866 10 06 fax 15 866 18 47

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, Projekt wspófinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Dotyczy zakupu przez Zamawiającego hali namiotowej 10×10 wraz z dekoracją świetlną.
 2. TEMAT ZAMÓWIENIA
  Hala namiotowa wraz z dekoracją świetlną o następujących danych technicznych:
  Hala

  • wymiary hali namiotowej 10m x 10m
  • wysokość ściany bocznej/ w szczycie 2,6m/ 3,7m
  • plandeka – PCV o gramaturze nie niższej niż 550 g/m2
  • poszycie namiotu lakierowane oraz odporne na temperatury w zakresie min., +40*C do -20*C,
  • stelaż wykonany z rur stalowych ocynkowanych, nierdzewnych o średnicy min.50 mm i grubości śc.: min 1,6 mm
  • Ilość okien – min 10 ( min 5 po jednej ścianie namiotu) / 2 wejścia (na ścianach szczytowych)

  Dekoracja świetlna

  • dekoracja świetlna kolorowa
 3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
  • adres pełne dane wraz z numerem telefonu oferenta,
  • opis techniczny urządzenia,
  • oferowaną ostateczną cenę brutto,
 4. KRYTERIA OCENY OFERT
  Zamówienie powinno spełniać kryteria przedstawione w pkt. Temat zamówienia.
  Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena brutto oferowana przez dostawcę.
  Zamawiający poinformuje oferentów o wynikach postępowania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w formie papierowej.
 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą lub e-mail klimontow@klimontow.pl w terminie do 11.08.2015 r. godz. 1200
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin dostawy przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustala się w ciągu 7 dni od dnia zlecenia.
 7. OSOBY DO KONTAKTU
  Danuta Potocka
  d.potocka@klimontow.pl
  Sylwia Nowak-Czerwińska
  s.nowak@klimontow.pl
  Urząd Gminy w Klimontowie
  ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontow
  tel. 158661100, 158661006
 8. ZAŁĄCZNIKI
  Wzór oferty