2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl, email: klimontow@klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotu biesiadnego tzw. hala namiotowa 10×10 wraz z dekoracją świetlną.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866 11 06, e-mail: d.potocka@klimontow.pl, s.nowak@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Danuta Potocka, Sylwia Nowak-Czerwińska
 3. Termin wykonania zamówienia
  do 07.08.2015 r.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  cena – 80%
  okres gwarancji – 20%
 5. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą lub e-mail klimontow@klimontow.pl w terminie do 29.07.2015 r.
 6. Załączniki
  Wzór oferty