2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych:
   • nr 331002 Goźlice-Kozia Górka dł. ok 1,0 km
   • Goźlice nr ewid. dz. 161/2 dł. ok 0,6km
   • Zakrzów-Kolonia Grabina nr ewid. dz. 14 dł ok 0,65 km
   • Zakrzów-Gilówka I nr ewid. dz. 131 dł ok 0,32 km
   • Zakrzów-Gilówka II nr ewid. dz. 137 dł ok 0,45 km
   • nr 331001 Grabina-Kolonia Zakrzów dł ok 0.8 km
   • Pęchów-Węgorzyn-Beradz nr ewid. dz. 606/2 dł ok 0,7 km
   • Pęchów-Górki nr ewid. dz. 242/2, 257 dł ok 0,3 km
   • Pęchów-Boisko nr ewid. dz. 209/2, 225/2 dł ok 0,45 km
   • nr 331014 Rogacz-Byszówka dł ok 1,0 km
   • nr 331015 Borek Klimontowski przez wieś dł ok 0,35 km
   • Klimontów nr ewid. dz. 769/2 dł ok 0,6 km
    Dokumentacja winna obejmować wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, remont istniejących przepustów, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oświetlenia drogowego (budowa od 1 do 5 punktów oświetleniowych na istniejących słupach), oznakowania.
  2. Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na drogach gminnych
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (pliki o wielkości do 10 MB).
  3. Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiatu zamówienia
   • Wykonawca na własny koszt pozyska podkłady geodezyjne.
   • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia dodatkowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
   • Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji części zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 21.09.2015r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 29.07.2015 r. do godz. 1100
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
 9. Załączniki
  • formularz oferty
  • projekt umowy