2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl.
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądu sprzętu ppoż oraz badanie zespołów prądotwórczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i Urzędu Gminy w Klimontowie”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. OSP Konary:
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt.
   • Zespół prądotwórczy Honda EC2200 GV, EZCY 31000 – ZD5 – M510, silnik spalinowy,
  2. OSP Krobielice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt.
   • Zespół prądotwórczy Honda EA 2000, nr EZEJ-1103696, silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX160, 5,5 KM
  3. OSP Zakrzów
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 12z ABC – 1 szt.
   • Zespół prądotwórczy Honda EC 2200GV, Honda GX160.
  4. OSP Nawodzice
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 1 szt.
   • Zespół prądotwórczy Schwarzbau AG – HA – 2500B, silnik spalinowy, czterosuwowy AL168F – 1 4kW
  5. OSP Byszów
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 1 szt.
  6. OSP Nasławice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1szt.
  7. OSP Goźlice
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1 szt.
   • Zespół prądotwórczy Honda GX160 silnik spalinowy, czterosuwowy.
  8. Urząd Gminy w Klimontowie
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 6 szt.
   • Samochody służbowe – Urząd Gminy Klimontów
   • Gaśnica proszkowa GP – 1xBC – 3 szt.
   • Gaśnica proszkowa GP – 2xABC – 3 szt.
  9. Obiekt Orlik
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1 szt.
  10. OPS
   • Gaśnica proszkowa GP – 6xABC – 1 szt.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  Do 22.05.2017 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
  • w gaśnicach w których Wykonawca stwierdzi w wyniku przeglądu, konieczność wymiany proszku gaśniczego na nowy, należy Zamawiającego o tym poinformować. W celu dalszej kalkulacji.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 12.05.2017 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Małgorzata Kozieł-Karbownik