2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

Wykonanie przegladów rozszerzonych 11 obiektów mostowych w ciągach
dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych (5-letnie) 11 obiektów mostowych. Wykaz obiektów mostowych zawiera załącznik do niniejszego zapytania.
  2. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) , oraz zgodniez Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.
  3. Opracowanie winno zawierać protokoły okresowej kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu i uszkodzeń (wykonaną techniką cyfrową). Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (wydruk + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD).
 2. Termin wykonania zamówienia
  60 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 28.05.2015r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
 9. Załączniki
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • wykaz obiektów mostowych