2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
Zabezpieczenie wąwozów lessowych tj:
1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+200 i od km 2+557 do km 2+907
2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331021 Szymanowice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 0+858”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajaca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Zabezpieczenie wąwozów lessowych tj:
  1. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331032 Pęchów-Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+200 i od km 2+557 do km 2+907
  2. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331021 Szymanowice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 0+858.
  Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.
  Szczegółowe warunki rezalizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załacznik nr 1)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:

  • co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 09.04.2015r. godz. 12.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański