2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) na placach zabaw stanowiących własność Gminy Klimontów zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1. Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń zabawowych. Określić wpływy czynników atmosferycznych i czynników występujących podczas użytkowania urządzeń zabawowych.
  • Sporządzenie protokołów z przeprowadzonego przeglądu,
  • Sporządzenie zestawienia zakresu robót remontowych, jakie należy wykonać wraz z kolejnością ich wykonania.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
  do 15.04.2015 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej ofert:
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 30.03.2015 r. do godz. 9.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Małgorzata Kozieł – Karbownik
 9. Załączniki:
  Zestawienie budynków gminnych – załącznik nr 1
  Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
  Umowa – załącznik nr 3