2015Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:

“Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestrycji drogowej”

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Określenie przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań geodezyjno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu Inwestora stosownych decyzji ZRID, uzgodnień i zezwoleń na odbudowę drogi gminnej:

   • długość odcinka ok 1,5 km
   • kategoria ruchu KR1
   • klasa drogi D, szerokość jezdni 3,0-3,5m
  2. Zakres prac projektowych
   Zakres prac projektowych obejmuje swym zakresem sporządzenie m.in.:

   1. map do celów projektowych;
   2. wniosku i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
   3. materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej); – szacunkowa ilość działek podlegających podziałowi – 17 (podana ilość może ulec zmianie na etapie wykonywania dokumentacji, co stanowi ryzyko Wykonawcy);
   4. projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
   5. projekt stałej organizacji ruchu;
   6. projekt organizacji ruchu na czas budowy;
   7. stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej);
   8. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
   9. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie;
   10. uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji, opinii, operatów wodno-prawnych.
    Wszelkie badania laboratoryjne i terenowe niezbędne do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.
    Obiekt budowlany należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Do dnia 31.07.2015r
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
   tj: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy, rozbudowy, odbudowy drogi (w tym skrzyżowań) realizowanej na podstawie ZRID.
   Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca dołączy do oferty dowód dotyczący wykonanej usługi z podaniem jej przedmiotu, wartości i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz winien wykazać, że wskazane usługi zostały wykonane w sposób należyty.
   Nieprzedłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 11.03.2015r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wojciech Kiliański
 9. Załączniki
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • mapa ewidencyja gruntów