2014Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w obiektach komunalnych położonych na terenie gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  2. Budynek Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska 15
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  3. Budynek remizy OSP Klimontów, ul. Zysmana 10
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej,
   • przegląd pieca instalacji gazowej.
  4. Budynek remizy OSP Konary, Konary 104
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej.
  5. Budynek remizy OSP Krobielice, Krobielice 55
   • oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego kanałów kominowych wentylacyjnych,
   • roczna kontrola szczelności instalacji gazowej.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Miesiąc od dnia podpisania umowy.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 27.11.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy
  w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Małgorzata Kozieł-Karbownik