2014Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

  1. 100 szt. stołów składanych o wymiarach 2,0×0,8 m i wys. 0,76 m z desek o gr. 27 mm na stelażu stalowym,
  2. 200 szt. ławek z desek, składane o wym. 2,0 x 0,25 i wys. 0,48 m
   • końcówki stołu i ławki zaokrąglone,
   • blat stołu i ławki szlifowane oraz lakierowane 1 raz lakierem podkładowym i 2 razy lakierem nawierzchniowym,
   • stelaż z kątownika 30×30 ⃰ 3 mm malowany proszkowo,
  3. podłogi składanej z desek struganych o grubości 32 mm zabezpieczonych środkami wzmacniającymi powierzchnie – elementy składane o wym. 3,0×3,0 m 12 ⃰ 12
   Uwaga!!Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanego produktu, który ma być zgodny z przedmiotem zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia 08 sierpnia 2014r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 14.07.2014r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym”- druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami
  Sylwia Nowak-Czerwińska