2013Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 15 866-10-06
fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:

Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup wiat przystankowych
  – typ „A” – szt. 3
  – typ „B” – szt 1
  – typ „C” – szt 1
  Szczegółowy opis wiat zawiera załącznik nr 1
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane typy wiat.
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
  – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  – posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Zamówienia dodatkowe
  Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego w 2014r polegającego na dostawie wiat przystankowych:
  – typ „A” w ilości 1 szt
  – typ „B” w ilości 2 szt
  – typ „C” w ilości 1 szt
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą, faksem lub email w terminie do 03.12.2013r. do godz. 11.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej www.klimontow.pl
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-10-06, email: klimontow@klimontow.pl
 9. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański

Dokumentacja