2013Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-11-06 fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Wdrożenie projektu stałej organizacji ruch na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie
wg zatwierdzonego projektu”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektu stałej organizacji ruch na ul. B. Jasieńskiego w Klimontowie wg zatwierdzonego projektu tj. wykonanie oznakowania pionowego i pozomego drogi gminnej zgodnie z projektem organizacji ruchu i opisem zamówienia stanowiącym załacznik nr 2.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-11-06, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański
 3. Termin wykonania zamówienia
  – do 31.05.2013r
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 06.05.2013r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie
  internetowej klimontow.pl
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl w terminie 5 dni od dnia składania ofert.

Załączniki:
Nr 1 Projekt organizacji ruchu
Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Nr 3 Formularz ofertowy