2013Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
www.klimontów.pl
tel. 15 866-11-06 fax 15 866-18-47
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
“Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej” – Etap III wykonanie usługi polegającej na wykonaniu opakowań na płyty cd/dvd z wklejką pergaminową oraz tłoczeniu i zadrukowaniu płyt cd/dvd

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługi polegającej na wykonaniu opakowań na płyty cd/dvd z wklejką pergaminową oraz tłoczeniu i zadrukowaniu płyt cd/dvd – w ilości 300 szt.
 2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 15 866-11-06, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Sylwia Nowak-Czerwińska
 3. Termin wykonania zamówienia – do 20.02.2013 r.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 17.01.2013 r.