2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Wykonanie instalacji elektrycznej dla przyłączenie punktu poboru wody do celów gospodarczych w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie gmina Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji według zadań określonych w warunkach przyłączenia od miejsca dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla potrzeb przyłączenia do sieci dystrybucyjnej punktu poboru wody w miejscowości Rybnica i Węgrce Szlacheckie.
  Zakres przedmiotu zamówienia według warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny w Staszowie.
 2. Termin wykonania zamówienia
  20 października 2017 roku.
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Oferta z najniższa ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100 %.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22.09.2017 roku. do godz. 15.00.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrana na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006 email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Dorota Szemraj.
 9. Załączniki:
  • formularz oferty
  • projekt umowy
  • warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów
  • mapa terenu lub szkic sytuacyjny.