2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów o parametrach jak niżej:

  1. kształt i wymiary
   • wiata prostokątna
   • szerokość ściany tylnej min. 3,0 m
   • szerokość boku u podstawy min. 1,1 m
   • szerokość rzutu pionowego dachu (wzdłuż ścian bocznych) dłuższa od szerokości ściany bocznej o min. 400 mm
   • wysokość dachu 20-50cm
  2. konstrukcja
   • wykonana z stalowych profili zamkniętych
   • malowana proszkowo
   • wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8
   • wypełnienie ścian bocznych: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6-8mm (w proporcji 50:50)
   • dach z poliwęglanu przyciemnianego
  3. sposób montażu do podłoża
   • wiata montowana do podłoża za pomocą kotew betonowych
  4. kolorystyka
   • do uzgodnienia z Zamawiającym
  5. wyposażenie
   • gablota ogłoszeniowa (na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty,
   • ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300 mm i grubości min. 40mm. Oparcie ławki na całej długości wiaty,
   • kosz na śmieci min 20L

  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2)

 2. Termin wykonania zamówienia
  Zakończenie zadania (odbiór) – do dnia 30.11.2017 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) dostawę wiat przystankowych o wartości min. 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł).
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 29.09.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl