2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Klimontów.
  Opracowania będą stanowiły materiały niezbędne do planowanej aplikacji o środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  Stan istniejącej oczyszczalni.
  Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na gruntach, których właścicielem jest Gmina Klimontów, zarządcą obiektu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Zlokalizowana jest w dolinie rzeki Koprzywianki na północnym jej brzegu w odległości ok. 250 m od drogi powiatowej 0789T Klimontów–Nawodzice. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości 190 m od ogrodzenia oczyszczalni. Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia wynosi 0,51 ha. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oddana do użytkowania w 1994 roku. Obiekty oczyszczalni:

  1. pompownia ścieków surowych tj. studnia żelbetowa Dz=3,0m podziemna, szczelna, głeb. 8,45 m;
  2. komora zlewna nieczystości płynnych, żelbetowa, szczelna, podziemna o wymiarach w świetle 0,8 * 1,5 * 0,65 m;
  3. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, konstrukcji żelbetowej, podziemny, szczelny o średnicy Ø3,60m;
  4. wielofunkcyjny blok technologiczny, żelbetowy, monolityczny, szczelny, posadowiony 1,0m poniżej terenu istniejącego oraz wyniesiony 3,0m nad teren. W bloku znajdują się następujące obiekty:
   • komora kraty łukowej i płaskiej,
   • piaskownik osadu czynnego, piaskownik pionowy,
   • komory osadu czynnego, osadnik pionowy wtórny,
   • komory stabilizacji tlenowej;
  5. poletka suszenia osadów otwarte, typowe o wymiarach 14,7 * 6,30m – szt. 7 o powierzchni ogółem 648 m2;
  6. poletko ociekowe piasku o wymiarach 4,20 * 2,10 m o powierzchni 8,8 m2;
  7. place składowe odwodnionych i wysuszonych osadów o powierzchni F=220 m2, szczelne, o nawierzchni asfaltowej.

  Obiekty towarzyszące oczyszczalni ścieków:

  1. budynek socjalny z rozdzielnia n/n i sterownia, parterowy o pow. 85 m2;
  2. budynek techniczny parterowy o pow.70 m2 w którym są zamontowane dmuchawy sprężonego powietrza, agregat prądotwórczy, a ponadto magazyny gospodarcze, warsztat oraz wydzielone pomieszczenie chemiczne;
  3. stacja transformatorowa,
  4. kanały i rurociągi technologiczne podziemne,
  5. wylot ścieków do odbiornika. Parametry technologiczne Qdsr = 500m3/d, Qdmax = 600 m3/d; ilość ścieków dowożonych Qdsr=20m3/d

  Wymagania dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko.

  1. Program funkcjonalno-użytkowy(PFU) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1129), wymogami zawartymi w art. 31 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1579), ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
  2. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót projektowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
  3. Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Klimontowie winien uwzględniać wymagania Zamawiającego, w szczególności:
   1. Weryfikacje ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni w oparciu o otrzymane dane oraz wyniki analiz ścieków z lat 2016-2017
   2. Opracowanie bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni, stanowiącego podstawę przyszłych prac projektowych
   3. Analizę pracy oczyszczalni ścieków w Klimontowie,
   4. Opracowanie zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni dla części ściekowej i osadowej z uwzględnieniem:
    • przebudowy węzła mechanicznego oczyszczalni ścieków
    • przebudowy części biologicznej oczyszczalni
    • przebudowy obiektów gospodarki osadowej,
    • rozbudowy systemu sterującego procesem technologicznym,
    • stanu obiektów oczyszczalni, prostoty eksploatacji oraz niezawodności
   5. Wyznaczenie danych niezbędnych do projektowania tj.
    • schemat technologiczny
    • kubatury i powierzchnie itp. proponowanych obiektów technologicznych,
    • parametry technologiczne urządzeń,
    • rozwiązania rysunkowe zagospodarowania terenu i głównych obiektów technologicznych
    • określenie wskaźników kosztów realizacji inwestycji
    • ustalenie wymagań i zapotrzebowania na dostawę: czynników energetycznych i środków chemicznych,
   6. Uzyskanie warunków technicznych zasilania w energie elektryczna, na odprowadzenie ścieków i przyłączenie do sieci wodociągowej.
   7. Uzyskanie mapy do celów projektowych terenu objętego rozbudową, mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:1000.
  4. Zamawiający wymaga, by do Programu funkcjonalno-użytkowego dołączona została Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych.
  5. Zamawiajacy wymaga by Program funkcjonalno-użytkowy określał szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja kosztorysowa powinna zawierać szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów, w tym między innymi:
   • kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej (w tym również kosztów ewentualnych ekspertyz, opinii itp.) nadzoru autorskiego,
   • kosztów wykonania prac budowlanych,
   • kosztów urządzeń i wyposażenia,
   • rezerwę inwestycyjną na roboty budowlane i wydatki nieprzewidziane.
  6. Program funkcjonalno-użytkowy musi być uzgodniony z Zamawiającym.
  7. Program funkcjonalno-użytkowy musi być uzgodniony z instytucjami państwowymi miedzy innymi Państwowa Strażą Pożarna oraz instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania dalszych prac budowlanych uwzględnionych w Programie funkcjonalno-użytkowym.

  Ocena oddziaływania na środowisko – w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

  1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 74.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
   1. Kartę Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) przygotowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405),
   2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wypisami z rejestru gruntów.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- jeżeli zaistnieje konieczność jego sporządzenia na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonywania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.
   Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w terenie.
   Całość opracowania winna być wykonana w formie papierowej:

   • program funkcjonalno-użytkowy: 5 egz., oraz 1 płyta CD w wersji edytowalnej oraz 1 płyta CD w wersji pdf,
   • raport oddziaływania inwestycji na środowisko z kartą informacyjną o przedsięwzięciu: 5 egz., oraz 1 płyta CD w wersji edytowalnej i 1 płyta CD w wersji pdf,
   • koncepcja zagospodarowania terenu: 4 egz.

  Wykonawca odpowiada za wszelkie wady i błędy w przedmiocie zamówienia ujawnione podczas trwania procedury ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji, a w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuję się w wyznaczonym przez zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia.

 2. Termin wykonania zamówienia:
  1. Koncepcja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
  2. Program funkcjonalno-użytkowy, zbiorcze zestawienie kosztów, raport oddziaływania na środowisko wraz z karta informacyjna przedsięwzięcia do dnia 31 lipiec 2018 roku
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a dla potwierdzenia:
   1. przedłożą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowych – co najmniej jednego opracowania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem wartości i daty oraz miejsca wykonania i załączą dokumenty potwierdzające, ze prace zostały wykonane należycie (np. referencje zleceniodawcy)
   2. dysponują osobą z uprawnieniami do prac projektowych oraz przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego,
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł.

  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzielności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykaz z wykonanego w okresie 3 lat co najmniej 1 programu funkcjonalno-użytkowego lub projektów budowlanych dotyczących wykonania budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej co najmniej 600m3/dobę, z podaniem daty i miejsca oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
  3. Wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
  4. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiada takich uprawnień (załączając kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z terminem ważności na dzień składania ofert potwierdzone za zgodność z oryginałem).
  5. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 zł aktualnej na dzień składania ofert.
 5. Opis sposobu przygotowania ofert.
  1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
   Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
   Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
   W przypadku braku konieczności sporządzenia i dostarczenia Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o tę część.
  4. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.
  5. Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, cena 100%.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30.11.2017 roku do godz. 1500.
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.
  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy którego ofertę wybrano.
 9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl