Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006
fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zamówienia pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Rybnica uszkodzonego w wyniku nawalnego deszczu w lipcu 2015 r. wraz z opracowaniem ekspertyzy, opinii technicznej obiektu oraz z określeniem nośności oraz wojskowej klasy obciążenia MLC.
  • Rzeczowy zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
   • 4 egz. projektu technicznego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na drodze gminnej.
   • 1 egz. przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
   • 1 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   • 1 egz. w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (pliki o wielkości do 10 MB).
  • Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiaru zamówienia
   • Wykonawca na własny koszt pozyska podkłady geodezyjne.
   • Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dotyczącą budowy obiektu.
   • Przyjęte w trakcie projektowania rozwiązania i materiały należy konsultować z zamawiającym oraz uzyskać jego akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na producenta.
 2. Termin wykonania zamówienia
  do dnia 27.04.2018 r.
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 23.01.2018 r. do godz. 11:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Wojciech Kiliański
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu