2018Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie
Zakrzów 33, 27-640 Klimontów

Prowadzący postępowanie: Urząd Gminy w Klimontowie
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów””

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym wielobranżowym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów gmina Klimontów” w specjalnościach:

  1. konstrukcyjno-budowlanej
  2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
   Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór inwestorski można znaleźć na stronie bip.klimontow.akcessnet.net – (ogłoszenie nr 512595-N-2018 z dnia 01.02.2018 roku)
   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 2)
 2. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót budowlanych (planowany termin zakończenia 31.07.2018 roku)
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz:

  1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
   • inspektorem nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
   • inspektorem nadzoru specjalności instalacyjnej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
   • inspektorem nadzoru specjalności elektrycznej posiadającym:
    • uprawnienia budowlane do nadzorowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
    • aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
     Kserokopię uprawnień i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego należy załączyć do oferty.
  2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego dot. budowy budynku o kubaturze min. 1200 m3.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Cena ofert ma być wyrażona w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
  Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
   • cena ofertowa waga 90%
   • doświadczenie wykonawcy 10%.
  2. Opis sposobu oceny ofert:
   • kryterium cena:
    Liczba punktów równa jest ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty, przemnożonemu przez 90 pkt.
   • kryterium doświadczenie wykonawcy:
    • jedno zadanie – 5 pkt.
    • dwa i więcej zadań – 10 pkt.
     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów, spełniająca wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert.
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 22.02.2018 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Warunki wykluczenia:
  Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania miedzy Zamawiającym, a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl
  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami: Dorota Szemraj