2017Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348, remontu drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370 mb”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348, remontu drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370mb wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
 2. Termin wykonania zamówienia
  14 dni od daty podpisania umowy
 3. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadania wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat osobiście, przesłać pocztą w terminie do 17.08.2017 r. godz. 10.00
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” – druk do pobrania na stronie internetowej bip.klimontow.akcessnet.net.
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl