AktualnościKlimontowska Świetlica Środowiskowa

Zaproszenie do świetlicy środowiskowej

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z usług świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w ramach projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Świetlica środowiskowa w Klimontowie oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski), muzycznych (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboard, nauka śpiewu,) oraz w zajęciach z informatyki. W świetlicy prowadzone są również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.

W ramach projektu utworzony został punkt świadczenia usług społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywają się: – porady psychologiczne i porady prawne, grupy wsparcia.

Usługi i zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w godzinach funkcjonowania świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300-1900.

Udział w projekcie jest bezpłatny.