2017Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

Kontakt:
tel. 158661100, 158661006, fax. 158661847
E-mail: klimontow@klimontow.pl.
Strona www: klimontow.pl

Przedmiot: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach, 27-640 Klimontów.

Treść przetargu:

Klimontów, dnia 25.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych, 27-640 Klimontów.
Gmina Klimontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wybór „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przez Zamawiającego zadania obejmującego zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach, 27-640 Klimontów. Na formularzu oferty proszę o podanie ceny netto i brutto.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której winien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone w Szymanowicach Dolnych Gmina Klimontów”. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Zysmana1, 27-640 Klimontów lub przesłać pocztą do dnia 06.11.2017 r. do godz. 900 (decyduje data wpływu do Urzędu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godzinie 915

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty dokonano wizji lokalnej na składowisku celem zapoznania się z obiektem oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do właściwego sporządzenia oferty. Wizji lokalnej będzie można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym Zarządzającym składowiskiem pod numerem telefonu: 15866100, 158661006 w 23

Załączniki